Jak załatwić sprawę w MZD?

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO POD REKLAMY

W przypadku lokalizacji w pasie drogowym nowej reklamy wnioskujący musi w kolejności:

1. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem lokalizacji reklamy wraz z podaniem jej wymiarów (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów należy uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 124/126) oraz wizualizację, celem rozstrzygnięcia, czy reklama będzie znajdować się w pasie drogowym oraz czy nie spowoduje ograniczenia widoczności na drodze.

2. Przed umieszczeniem reklamy w pasie drogowym wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o zajęcie pasa drogowego pod reklamę.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną + Informację z Rejestru Gruntów) z wrysowaną lokalizacją reklamy wraz z jej wymiarami oraz wizualizację, lub wskazać nr wcześniej wydanej decyzji zezwalającej na umieszczenie reklamy w pasie drogowym.

Koniecznie należy podać okres na jaki reklama ma zająć pasa drogowy (od kiedy - do kiedy). Nie ma możliwości wydania zezwolenia na czas nieokreślony! Jest to związane również z płatnością, którą za cały okres obowiązywania decyzji należy uiścić (z góry) 14 dni od dnia w którym decyzja staje się ostateczna tj. 14 dni od daty doręczenia (czyli około 28-29 dni od daty otrzymania decyzji).
Ponadto do wniosku należy dołączyć aktualną kserokopię wpisu do ewidencji działalności, KRS lub dowodu osobistego.

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego pod reklamy, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego pod reklamę z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu umieszczenia reklam. (30kB) pdf

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ZAJĘCIEM PASA DROGOWEGO POD OBIEKTY BUDOWLANE (NP. KIOSKI TYPU "RUCH"), LUB NA PRAWACH WYŁĄCZNOŚCI (NP. PUNKTY HANDLOWE, PUNKTY MAŁEJ GASTRONOMI, IMPREZY, OGRÓDKI LETNIE, ITP.).

I
W przypadku lokalizacji w pasie drogowym nowych obiektów budowlanych wnioskujący musi w kolejności:

1. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów należy uzyskać w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta Torunia przy ul. Grudziądzkiej 124/126) z wrysowaną lokalizacją wraz z wymiarami obiektu budowlanego oraz wizualizację, celem rozstrzygnięcia, czy obiekt budowlany będzie znajdować się w pasie drogowym oraz czy nie spowoduje ograniczenia widoczności na drodze.
- W przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,

2. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o zajęcie pasa drogowego pod obiekt budowlany.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów) z wrysowaną lokalizacją wraz z wymiarami obiektu budowlanego oraz wizualizację,
- W przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
lub wskazać nr wcześniej wydanej decyzji zezwalającej na umieszczenie obiektu budowlanego w pasie drogowym.

Koniecznie należy podać okres na jaki obiekt budowlany ma zająć pas drogowy (od kiedy - do kiedy). Nie ma możliwości wydania zezwolenia na czas nieokreślony! Jest to związane również z płatnością, którą za cały okres obowiązywania decyzji należy uiścić (z góry) 14 dni od dnia w którym decyzja staje się ostateczna tj. 14 dni od daty doręczenia (czyli około 28-29 dni od daty otrzymania decyzji).
Ponadto do wniosku należy dołączyć aktualną kserokopię wpisu do ewidencji działalności, KRS lub dowodu osobistego.

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego pod obiekty budowlane, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego pod obiekt budowlany z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

II
W przypadku zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności wnioskujący musi w kolejności:

1. Wypełnić i złożyć w siedzibie MZD wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności.

Do wniosku należy załączyć:

- Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 (mapę geodezyjną oraz Informację z Rejestru Gruntów) z wrysowaną lokalizacją wraz z wymiarami terenu pasa drogowego, który ma być zajęty oraz wizualizację,
- W przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,

Koniecznie należy podać okres zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (od kiedy - do kiedy). Nie ma możliwości wydania zezwolenia na czas nieokreślony! Jest to związane również z płatnością, którą za cały okres obowiązywania decyzji należy uiścić (z góry) 14 dni od dnia w którym decyzja staje się ostateczna tj. 14 dni od daty doręczenia (czyli około 28-29 dni od daty otrzymania decyzji). Ponadto do wniosku należy dołączyć aktualną kserokopię wpisu do ewidencji działalności, KRS lub dowodu osobistego.

W przypadku kontynuacji zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności, należy złożyć w siedzibie MZD nowy wniosek na kontynuację (bez załączników) przed datą wygaśnięcia terminu określonego w obowiązującym zezwoleniu.
(Uwaga: W przypadku kiedy zarząd drogi stwierdzi nie przywrócenie pasa drogowego do stanu poprzedniego i udokumentuje ten fakt, zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności z przekroczeniem terminu określonego w danym zezwoleniu, naliczone zostaną opłaty karne w wysokości 10-krotności opłat zasadniczych!)

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności pod ogródki letnie oraz punkty małej gastronomii wnioskujący musi w kolejności:

- na podstawie Planu sytuacyjnego w skali 1:500 lub 1:1000 (mapy geodezyjnej z wrysowaną lokalizacją) uzyskać pozytywną opinię Inżynierii Ruchu MZD oraz Państwowej Straży Pożarnej,
- uzyskać zgodę: Wydziału Ewidencji i Działalności Gospodarczej, a w przypadku Starówki dodatkowo zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu oraz Biura Toruńskiego Centrum Miasta,
- pozostała procedura jak wyżej w pkt II ust. 1.

W szczególnych wypadkach MZD może zażądać projektu organizacji ruchu.

Stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 m² pasa drogowego dróg publicznych w mieście Toruniu w celu umieszczenia obiektów oraz na prawach wyłączności. (32kB) pdf

SPRAWY ZWIĄZANE ZE STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA W TORUNIU (więcej)

Wjazd pod zakaz – Zespół Staromiejski

Zezwolenia wydawane są na podstawie wniosek (25kB) pdf złożonego w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00. Wnioski mogą być składane osobiście, pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
Do wniosku o wydanie zezwolenia należy załączyć dokumenty uzasadniające potrzebę i celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku. Dokumentami tymi mogą być między innymi:
-    wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
-    tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu,
-    umowa lub zlecenie na wykonanie określonych robót lub usług,
-    decyzja na zajęcie pasa drogowego.
W przypadku wnioskowania o zezwolenie długoterminowe należy również załączyć kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu.
Jeżeli wniosek dotyczy pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, do wniosku należy dołączyć oświadczenie, iż w przypadku uszkodzenia nawierzchni dróg oraz innych elementów pasa drogowego spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu, wnioskodawca pokryje koszty naprawy tych uszkodzeń.
Za wydanie zezwolenia nie pobiera się opłaty. Zezwolenie nie zwalnia jednak z obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej na terenie Zespołu Staromiejskiego.


Wytworzył: Mariusz Gajek (21 września 2010)
Opublikował: Mariusz Gajek (21 września 2010, 17:33:23)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (22 marca 2012, 14:40:26)
Zmieniono: Wstawienie nowej procedury na wjazd na zakaz

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 35598

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij