Organizacja Ruchu na Starówce

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WJAZDU I POSTOJU W STREFIE ZAMIESZKANIA ORAZ W STREFIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZONYCH Z RUCHU POJAZDÓW NA OBSZARZE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU
 
I.         ZASADY OGÓLNE
1.      Wjazd i krótkotrwały postój poza miejscami wyznaczonymi w Strefie Zamieszkania i w Strefie Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów - Rynek Staromiejski, ul. Różana, Szeroka i Królowej Jadwigi wymaga Zezwolenia.
2.      Zezwolenie wydaje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
3.      Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz do obowiązującej na obszarze Zespołu Staromiejskiego organizacji ruchu, poza uprawnieniami wynikającymi z wydanego Zezwolenia.
4.      Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania, ustalonej przez Radę Miasta Torunia.
5.      Zezwolenie ważne jest tylko w oryginale. Jego autentyczność potwierdza przyklejony znaczek z hologramem MZD.
6.      Zezwolenie ważne jest wyłącznie z zegarem lub kartką, na których zaznaczono dokładny czas rozpoczęcia postoju. Brak zegara lub kartki z oznaczeniem rozpoczęcia czasu postoju jest równoznaczny z brakiem Zezwolenia na postój poza miejscami wyznaczonymi i będzie karany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.      Zezwolenie wraz z zegarem lub kartką z oznaczeniem rozpoczęcia czasu postoju należy umieścić za przednią szybą pojazdu  w taki sposób, aby możliwe było odczytanie wszystkich danych na nich zawartych.
8.      Zezwolenie upoważnia do wjazdu i postoju tylko jednego pojazdu na warunkach określonych w danym Zezwoleniu.
9.      Zezwolenie upoważnia do postoju na czas maksymalnie do 30 min.
W wyjątkowych i udokumentowanych przypadkach możliwy jest postój dłuższy niż 30 min. (np. usunięcie awarii, konserwacja i naprawy z podnośnika; czynności służbowe, nagrania telewizyjne i radiowe itp.).Upoważnienie do dłuższego postoju musi być zaznaczone na Zezwoleniu.
II.      ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
1.      Zezwolenie wydawane jest na podstawie złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem konieczności postoju w innym miejscu niż wyznaczone.
2.      Wniosek można składać:
2.1. osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul.  Grudziądzkiej 159 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00
2.2. przesłać pocztą
2.3.drogą mailową na następujące adresy: mzd@mzd.torun.pl lub, zezwolenie@mzd.torun.pl
3.      Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4.      Do wniosku o wydanie Zezwolenia należy dołączyć:
a)         dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku;
b)        ksero dowodu rejestracyjnego
c)         w przypadku wnioskowania o Zezwolenie dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t – oświadczenie o pokryciu przez Wnioskodawcę kosztów naprawy pasa drogowego w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu;
d)        w przypadku konieczności wjazdu i postoju w Strefie Dróg Wewnętrznych  Wyłączonych z Ruchu Pojazdów- Rynek Staromiejski ,ul. Różana, Szeroka i Królowej Jadwigi- pisemną zgodę Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz ksero dowodu wpłaty, w przypadku konieczności jej uiszczenia.
5.      Zezwolenia mogą być krótkoterminowe – na 1-2 dni lub długoterminowe powyżej dwóch dni; jednak nie dłużej niż do końca danego roku kalendarzowego. Dla służb pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej - używających trwale oznakowanych pojazdów, w czasie usuwania awarii dyrektor MZD wydaje zezwolenia bezterminowe.
6.      Dokumentem, o którym mowa w pkt.4 ppkt.a), może być między innymi:
‒      tytuł prawny do lokalu;
‒      umowa lub zlecenie wykonania robót czy usług;
‒      decyzja na zajęcie pasa drogowego;
7.      Miejski Zarząd Dróg rozpatruje wnioski w następującym terminie:
‒      3 dni robocze od dnia złożenia wniosku  krótkoterminowego (1-2 dni);
‒      5 dni roboczych  w przypadku organizacji imprez;
‒      14 dni w przypadku Zezwoleń długoterminowych.
Czas liczony jest od złożenia kompletnego wniosku.
8.      Zezwolenie należy odebrać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub odesłać pocztą.
9.      Zezwolenie może być wydane z następujących powodów:
‒      Awarie, naprawa i konserwacja urządzeń w mieszkaniach, budynkach, lokalach gastronomicznych urządzeń klimatyzacyjnych; chłodniczych; gazowych; elektrycznych; wodno-kanalizacyjnych, ppoż;
‒      Catering;
‒      Remonty- wywóz gruzu, ziemi; śmieci; przywóz mat. budowlanych; narzędzi; naprawy z podnośników;
‒      Montaż dekoracji i iluminacji z podnośników; 
‒      Przeprowadzki;
‒      Przywóz i wywóz mebli i sprzętów - jednorazowe;
‒      Nagrania telewizyjne i radiowe;
‒      Organizacja imprez sportowych, kulturalnych, naukowych, konsultacji społecznych, handlowych, religijnych;
‒      Roboty w pasie drogowym -remonty; naprawy; umieszczanie  urządzeń; przyłącza itp.;
‒      Śluby i pogrzeby;
‒      Czynności służbowe- policja, straż miejska, prezydenci, pracownicy MZD, posłowie i senatorowie; radni, dyplomaci itp.;
‒      Odbiór i dostarczanie próbek wody; jedzenia i in. do SANEPIDU;
‒      Montaż i demontaż ogródków letnich;
‒      Montaż i demontaż kiosków z pamiątkami;
‒      Usługi kominiarskie;
‒      Odbiór makulatury i dokumentów archiwalnych ;
‒      Alokacja rowerów miejskich;
‒      Naprawy i konserwacja infoboxów miejskich;
‒      Serwisowanie i naprawy sieci teletechnicznych;
‒      Nadzór nad infrastrukturą światłowodową- Wydz. Informatyki UMT;
‒      Konserwacja i eksploatacja oświetlenia i iluminacji  ;
‒      Odbiór odpadów medycznych;
‒      Załadunek i wyładunek muzealiów na wystawy ;
‒      Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi-mieszkańcami starówki-dostarczanie zakupów; odwożenie i przywożenie na zabiegi; do lekarza;
‒      Obsługa gabinetów weterynaryjnych- transport zwierząt po zabiegach; odbiór po eutanazji;
‒      Świadczenie usług pielęgnacji roślin i zieleni;
‒      Wyładunek i załadunek bagaży gości apartamentów; hoteli i hosteli;
‒      Dostawa zakupionych towarów do mieszkańców starówki- zakupionych przez internet; zakupionych w dużych marketach np. budowlanych itp.;
‒      Odbiór zakupionego towaru przez klientów- galerie artystyczne; sklepy np. z porcelaną, z materiałami artystycznymi konserwatorskimi; wystroju wnętrz sklepy z antykami itp., znajdujące się na starówce;
‒      Przywiezienie i wywiezienie elementów sceny; instalacji na imprezy organizowane na starówce;
‒      Odbiór i przywiezienie prania do hoteli i restauracji;
‒      Dostawy węgla i in. opału ;
‒      Usługi ochrony i konwojowania;
‒      Montaż i demontaż bankomatów; finansowa obsługa bankomatów ;
‒      Dowóz dzieci niepełnosprawnych do instytucji znajdujących się na terenie Zespołu Staromiejskiego ;
‒      Przywożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych ze szkoły i do szkoły;
‒      Usługi ochroniarskie , w tym ochrony muzeów.
10.  Dla zaopatrzenia, dostaw i firm kurierskich zezwolenia mogą być wydawane na wjazd w godzinach 6.00-9.00.
11.  Dla firm kurierskich zezwolenia mogą być wydawane na wjazd na wyznaczonych miejscach oznakowaniem pionowym i poziomym w godzinach od 9.00 do18.00.
12.  Dyrektor MZD w Toruniu może wydać Zezwolenie w wyjątkowych sytuacjach; które nie zostały przewidziane w pkt. 9.
13.  W przypadku awarii wymagających natychmiastowego usunięcia ze względu na możliwość zagrożenia życia lub mienia należy postępować w następujący sposób:
‒      telefonicznie zgłosić Straży Miejskiej konieczność wjazdu celem usunięcia awarii – na nr. tel.986 podając: 
·         imię i nazwisko osoby wjeżdżającej
·         adres wjazdu
·         markę i numer rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego
·         przypuszczalny czas postoju
Straż Miejska prześle w/w informację  niezwłocznie do MZD na maila: mzd@mzd.torun.pl
14.  Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu niezależnie od wniosku, może sam określić w Zezwoleniu okres jego ważności, w zależności od długości okresu, w jakim istnieją przyczyny uzasadniające wydanie Zezwolenia.
15.  W przypadku zmiany pojazdu (marka pojazdu lub sam numer rejestracyjny), na który wydano Zezwolenie , na wniosek Wnioskodawcy Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu wyda nowe Zezwolenie po uprzednim zwrocie oryginału poprzedniego Zezwolenia.
 
III.   ODMOWA WYDANIA ZEZWOLENIA i UNIEWAŻNIENIE ZEZWOLENIA
1.      Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wydaniem Zezwolenia, złożenie wniosku nie uprawnia do wjazdu i postoju.
2.      Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu ma prawo odmówić wydania Zezwolenia w następujących przypadkach:
‒      wniosek jest niekompletny
‒      Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaopiniowało wniosek o wjazd do Strefy Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów negatywnie 
‒      brak jest wpłaty za wjazd do Strefy Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów, gdy została określona przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.
‒      brak jest decyzji o zajęciu pasa drogowego w przypadku  rozładunku węgla lub innego opału; wjazdu podnośnika; itp.
‒      korzystania z uprzednio wydanego Zezwolenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
‒      stwierdzenia braku podstawy do wydania takiego Zezwolenia
‒      uznania przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, że podany we wniosku powód wjazdu i postoju jest nieprawdziwy
negatywnej opinii organów kontrolnych -Policji; Straży Miejskiej; Miejskiego Zarządu Dróg dotyczącej użytkowania wcześniej wydanych Zezwoleń
3.      Odmowę wydania Zezwolenia sporządza się na piśmie. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg może unieważnić Zezwolenie w przypadku stwierdzenia łamania zasad i warunków ujętych w Zezwoleniu- informacje uzyskane od Straży Miejskiej; Policji; pracowników MZD; mieszkańców; instytucji itp.
4.      Organy kontrolujące – Policja; Straż Miejska – mają prawo zatrzymać Zezwolenie w momencie stwierdzenia łamania uprawnień wynikających z Zezwolenia. Zatrzymane Zezwolenie należy przekazać wraz z notatką do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
5.      O ewentualnym zwrocie lub unieważnieniu zatrzymanego Zezwolenia decydować będzie Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Unieważnienie zatrzymanego Zezwolenia sporządza się w formie pisemnej.
IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Na potrzeby związane z organizacją ruchu na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu prowadzi rejestr pojazdów i podmiotów, którym zostały wydane Zezwolenia.
2.      Zezwolenia wydawane są bezpłatnie.
3.      Po upływie terminu ważności Zezwolenia, należy je odesłać lub zdać w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu lub Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania. Brak zwrotu oryginału Zezwolenia spowoduje odmowę wydania kolejnego Zezwolenia.
4.      Od dnia wejścia w życie nowej organizacji ruchu na obszarze Zespołu Staromiejskiego tzn. w dniu 13 lipca 2017r. unieważnia się wszystkie wydane do tej daty Zezwolenia, z wyłączeniem Zezwoleń wydanych na wjazd do Strefy Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów tj. Rynku Staromiejskiego; ulicy Szerokiej, Różanej i Królowej Jadwigi.

Wnioski o wydanie zezwolenia na wjazd oraz postój na obszarze Zespołu Staromiejskiego - Strefy Zamieszkania i Strefy Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów:
- Wniosek (15kB) word
- Wniosek (125kB) pdf

Wytworzył: Rafał Wiewiórski, Marcin Kowallek, Anna Łęgowska-Radosz (19 lipca 2017)
Opublikował: Mariusz Gajek (29 maja 2013, 13:28:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (21 lipca 2017, 10:14:08)
Zmieniono: Poprawki redakcyjne - Wytwórca Informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 11928

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij