Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2019

stanowisko:

Inspektor Nadzoru

miejsce pracy: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
termin składania dokumentów: 31 grudnia 2019  15:00Przedłużenie terminu naboru (101kB) pdf

MZD.DO.2111.16.2019                                                        
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko pracy
Inspektor Nadzoru
w Dziale Utrzymania i Ewidencji Ulic
1. Wymagania niezbędne:
-        wykształcenie wyższe budowlane – preferowana specjalność mostowa/drogowa lub mostowa,
-        co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
-        uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania i nadzoru robót drogowych,
-        przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
-        spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 t.j.).
2. Wymagania dodatkowe:
–   doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
–   umiejętność pracy w zespole,
–   umiejętność pracy pod presją czasu, terminowość,
–   prawo jazdy kat. B.
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) Prowadzenie przeglądów bieżących i okresowych obiektów mostowych, tuneli i przepustów;
2) Zapewnienie prawidłowego stanu technicznego nadzorowanych nawierzchni: typowanie, wycena, kontrolowanie i rozliczanie zleconych robót remontowych;
3) Planowanie miesięcznych remontów w oparciu o ustalony roczny plan rzeczowo-finansowy;
4) Sporządzanie planów rocznych budżetu poprzez przedmiarowanie, kosztorysowanie i wnioskowanie o umieszczenie w zapisie budżetowym;
5) Opracowywanie rocznych harmonogramów przeglądów podstawowych i rozszerzonych, zlecanie tych przeglądów, sporządzanie z nich dokumentacji dla celów przygotowywania planu bieżącego utrzymania obiektów mostowych;
6) Opracowywanie rocznych planów bieżącego utrzymania obiektów mostowych;
7) Dostarczanie informacji o stanie obiektów mostowych niezbędne do opracowania wieloletniego planu remontów i przebudów, analizowanie oraz wnioskowanie o wykonanie niezbędnych czynności na podstawie protokołów przeglądów bieżących drogowych obiektów inżynierskich, przygotowywanie dokumentacji przetargowych;
8) Sporządzanie sprawozdań miesięcznych oraz rocznych w zakresie wykorzystania środków finansowych na bieżące utrzymanie obiektów mostowych;
9) Udział w komisjach przetargowych, odbiorowych, naradach z gestorami sieci podziemnych, spotkaniach z organizacjami społecznymi w sprawach obiektów mostowych, tuneli i przepustów;
10) Informowanie inspektorów odpowiedzialnych za oczyszczanie zimowe i letnie, urządzenia kanalizacji deszczowej oraz za oznakowanie poziome i pionowe o zauważonych nieprawidłowościach;
11) Przekazywanie wykonawcy placu budowy w zakresie prac remontowych obiektów mostowych, tuneli i przepustów;
12) Kontrola stanu technicznego wykonanych robót w zakresie odbiorów częściowych i końcowych remontów kapitalnych obiektów mostowych, tuneli i przepustów;
13) Przekazywanie na bieżąco, pracownikowi odpowiedzialnemu za ewidencję dróg, danych do prowadzenia książki drogi;
14) Prowadzenie ewidencji postulatów, wniosków, notatek prasowych, badanie w terenie zasadności wniosków, udzielanie odpowiedzi zainteresowanym;
15) Merytoryczne sprawdzanie protokołów odbioru i opiniowanie wystawionych przez wykonawcę faktur do zapłacenia;
16) Kompletowanie i przekazywanie do archiwum akt dotyczących spraw załatwionych z podziałem na poszczególne ulice miasta;
17) Zakres obowiązków dotyczy obiektów inżynierskich w obrębie granic miasta Torunia;
18) Prowadzenie spraw związanych ze szkodami komunikacyjnymi w porozumieniu z ubezpieczycielem;
19) Kontrola pasów dróg publicznych w zakresie realizacji zjazdów bez zezwolenia Miejskiego Zarządu Dróg oraz przekazywanie informacji o zauważonych nowo wybudowanych zjazdach do pracownika zajmującego się wydawaniem zezwoleń na ich lokalizację w Dziale Programowania i Realizacji Inwestycji celem przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 29 a ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2068 t.j.).
4. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e)      kserokopie dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
i umiejętności,
f)       oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust.1 oraz ust.3 ustawy
      z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 t.j.),
g)  oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.
5. Warunki zatrudnienia:
W Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:
1)      pierwsza i druga umowa o prace zawierane będą na czas określony, z zastrzeżeniem pkt. 5;
2)      pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz.1282 t.j.);
3)      czas trwania pierwszej umowy o pracę dla osób, które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku;
4)      czas trwania drugiej umowy na czas określony będzie ustalony po rozpatrzeniu wniosku bezpośredniego przełożonego;
5)      postanowień pkt. 1 – 4 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.).
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy,
2) czas pracy: pełen wymiar; przeciętnie 40 godz. tygodniowo,
3) praca w terenie, praca związana ze stresem.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZD w październiku 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru w Dziale Utrzymania i Ewidencji Ulic” - w terminie do dnia 12.11.2019 r. do godz. 1500. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. MZD.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www. mzd.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Grudziądzkiej 159
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu.
7. Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo iod@mzd.torun.pl. Kontakt z administratorem możliwy jest również pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 
 
„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie http://mzd.torun.pl/ w zakładce RODO.”

Wytworzył: Ireneusz Makowski (28 października 2019)
Opublikował: Mariusz Gajek (28 października 2019, 15:01:33)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (29 listopada 2019, 14:42:49)
Zmieniono: Przedłużenie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij