Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Unieważnione  >  2019

przyczyna unieważnienia: Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 t.j.) informuję, że w wyniku przeprowadzonej procedury naboru komisja odstąpiła od wskazania kandydata do zatrudnienia na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr, w związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.


Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (17 października 2019)
Wprowadził: Ireneusz Makowski (17 października 2019, 15:25:23)stanowisko:

specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr

miejsce pracy: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
termin składania dokumentów: 14 października 2019  15:00MZD.DO. 2111.13.2019
 
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
ogłasza nabór ofert na wolne  stanowisko pracy:
 
specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr
 
1.      Wymagania niezbędne:
1)  wykształcenie wyższe,
2) co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne w obszarze kadrowym,
3) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych i Kodeksu Pracy,
4) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.).
Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie na kierunku prawo, administracja lub ekonomia,
2) prawo jazdy kat. B,
3) znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      koordynacja spraw pracowniczych związanych z przygotowaniem niezbędnych dokumentów przez pracowników poszczególnych działów a w szczególności:
a)      dokumentów uzasadniających uprawnienia do świadczeń emerytalnych i rentowych,
b)      nagród jubileuszowych oraz dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń  socjalnych,
2)      koordynacja prac związanych z wydawaniem zaświadczeń oraz zarządzeń Dyrektora,
3)      koordynacja prac w zakresie udzielanych pełnomocnictw przez Dyrektora i ich ewidencja,
4)      koordynacja prac dotyczących prowadzenia spraw  związanych z przydzielaniem ryczałtów na przejazdy służbowe samochodami prywatnymi,
5)      koordynacja czynności dotyczących  sprawozdawczości w zakresie spraw kadrowych i zatrudnienia,
6)      prowadzenie ewidencji czasu pracy w tym nieobecności (zwolnień lekarskich, urlopów, delegacji służbowych, wyjść służbowych i prywatnych w godzinach pracy),
7)      wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie  dyscypliny pracy w  Zarządzie,
8)      wydawanie i ewidencjonowanie legitymacji służbowych oraz innych druków ścisłego zarachowania,
9)      zapewnienie zaopatrzenia Zarządu w materiały biurowe, środki czystości, druki itp.,,
10)  zamawianie pieczęci i prowadzenie ich ewidencji,
11)  koordynacja działań związanych z zapotrzebowaniem prasy fachowej oraz zamawianie prasy codziennej, periodyków i innych wydawnictw, przygotowywanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS z tytułu zawieranych umów o pracę,
12)  prowadzenie spraw związanych z gospodarką samochodową,
13)  sprawowanie kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przez wszystkich pracowników przepisów bhp. i  p.poż. 
14)  koordynacja potrzeb oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz sprzętu i urządzeń w nim znajdujących się.
 
 
4. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e)      kserokopie dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
i umiejętności,
f)       oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust.1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),
g)      oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.
5. Warunki zatrudnienia:
W Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu obowiązują następujące zasady zawierania umów
o pracę:
1)      pierwsza i druga umowa o pracę zawierane będą na czas określony, z zastrzeżeniem pkt 5;
2)      pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.),
3)      czas trwania pierwszej umowy o pracę, dla osób które nie są zobowiązane do odbycia służby  przygotowawczej – do roku;
4)      czas trwania drugiej umowy na czas określony będzie ustalony po rozpatrzeniu wniosku bezpośredniego przełożonego;
5)      postanowień pkt 1-4 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 t.j.).
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy,
2) czas pracy: pełen wymiar; przeciętnie 40 godz. tygodniowo,
3) praca w terenie, praca związana ze stresem.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZD w październiku 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: „Specjalista ds. organizacyjno-administracyjnych i kadr” - w terminie do dnia 14.10.2019 r. do godz. 1500. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. MZD.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www. mzd.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Grudziądzkiej 159
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu.
7. Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo iod@mzd.torun.pl. Kontakt z administratorem możliwy jest również pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, z siedzibą 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159. Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się na stronie http://mzd.torun.pl/ w zakładce RODO.”

Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (2 października 2019)
Opublikował: Mariusz Gajek (2 października 2019, 15:15:54)

Ostatnia zmiana: Ireneusz Makowski (17 października 2019, 15:25:23)
Zmieniono: Zakończenie rekrutacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 161

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij