Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (1)

wybrany kandydat: Kamil Rożko, Toruń 
uzasadnienie wyboru: Pan Kamil Rożko spełnił wymagania ustalone w ogłoszeniu nr 2111.24.2018 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia 26.10.2018 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze. W wyniku postępowania kwalifikacyjnego wykazał się wiedzą, a także odpowiednimi predyspozycjami osobowościowymi, pozwalającymi na prawidłowe wykonanie obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. przygotowania inwestycji


Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (11 grudnia 2018)
Wprowadził: Mariusz Gajek (12 grudnia 2018, 14:59:18)stanowisko:

specjalista ds. przygotowania inwestycji

miejsce pracy: Miejski Zarząd Dórg w Toruniu
termin składania dokumentów: 29 listopada 2018  15:00MZD.DO. 2111.24.2018
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko pracy:
 
Specjalista ds. przygotowania inwestycji
1.      Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe techniczne, preferowana specjalność drogowa,
- obsługa komputera,
- umiejętność posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym między innymi znajomość obsługi oprogramowania graficznego typu AutoCAD i/lub typu MicroStation,
- spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 oraz ust. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).
2.      Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego w szczególności:
a)      ustawy o samorządzie gminnym,
b)      ustawy o pracownikach samorządowych,
c)      ustawy o finansach publicznych,
d)     ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- znajomość przepisów prawa z zakresu procedur administracyjnych, kodeks postępowania administracyjnego,
- znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy w szczególności:
a)      ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)      ustawy o drogach publicznych,
c)      ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
d)     ustawy Prawo o ruchu drogowym,
e)      ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
f)       ustawy Prawo ochrony środowiska,
g)      ustawy Prawo wodne,
- znajomość programów kosztorysowych np. NORMA, KOBRA lub innych,
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych, lub w działalność inwestycji budowlanych,
- uprawnienia budowlane,
- przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), 
- prawo jazdy kat. B.
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      Opracowywanie lub nadzór nad opracowywaniem projektów drogowych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych dla obiektów budowlanych wskazanych przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, jego Zastępcy i Kierownika Działu Planowania i Przygotowania Inwestycji.
2)      Weryfikacja i aktualizacja posiadanej przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu dokumentacji projektowej.
3)      Uzgadnianie i opiniowanie projektów drogowych. Sprawdzanie dokumentacji, co do zgodności opracowania z zawartymi umowami, kompletności, wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń. Ocena wykonania projektów inwestycyjnych, co do poprawności przyjętych rozwiązań technicznych, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji ustalonych warunków formalnych.
4)      Przygotowywanie i koordynowanie fazy projektowej inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą służącą eksploatacji drogi w tym:
- przekazywanie danych do wniosków o wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne zlecanych w zakresie opracowań projektowych;
- współdziałanie w uzgadnianiu, nadzorowaniu i odbiorze zlecanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
5)      Egzekwowanie warunków umownych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
6)      Merytoryczne sprawdzanie protokołów odbioru i opiniowanie wystawionych przez wykonawcę projektów faktur do zapłacenia.
7)      Współdziałanie z jednostką projektową w zakresie akceptacji rozwiązań projektowych.
8)      Organizacja i udział w konsultacjach społecznych opracowań projektowych będących w zakresie swojego działania w formach ustalonych przez Urząd Miasta Torunia w miejscu i czasie wynikającym z umowy o pracę.
9)      Współpraca z zespołem do spraw opiniowania dokumentacji projektowej w zakresie wydawania opinii do opracowanej dokumentacji.
10)  Organizowanie pracy Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych i udział w jej pracy poprzez między innymi: uzgadnianie, weryfikowanie i dokonywanie odbiorów zleconych opracowań dla koordynowanych przez siebie zadań inwestycyjnych.
11)  Egzekwowanie ustaleń Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych od jednostek projektowych.
12)  Egzekwowanie od jednostki projektowej uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, jeżeli są zapisane w warunkach zawartych umów, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwolenia na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji drogowej - ZRID, pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych, pozwolenia na wycinkę drzew dla planowania zadań inwestycyjnych i inne, w przypadku braku takich umownych zapisów – opracowanie wniosków i występowanie o powyżej wskazane decyzje administracyjne.
13)  Współdziałanie w opracowywaniu rozwiązań urbanistycznych układów komunikacyjnych miasta.
14)  Weryfikowanie kosztorysów inwestorskich na zaplanowane zadania pod względem zgodności z kosztorysem ofertowym lub przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz pod kątem zgodności z Zarządzeniami obowiązującymi w tym zakresie w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu w szczególności z Zarządzeniem Nr 121.1.152/15 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia 19.10.2015 r.
15)  Przekazywanie danych do planów rzeczowo-finansowych dla robót inwestycyjnych z zakresu swojego działania.
16)  Przekazywanie danych dotyczących sprawozdań z realizacji budżetu Miejskiego Zarządu Dróg.
17)  Współdziałanie w przygotowywaniu porozumień dotyczących zasad, terminów i kosztów usuwania ewentualnych kolizji sieci energetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, oświetleniowej, światłowodowej, informatycznej i innej zlokalizowanych w pasie drogowym z budową danej drogi.
18)  Zlecanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych do realizacji zadań z budżetu partycypacyjnego.
19)  Współdziałanie w realizacji zadań ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
20)  Przygotowywanie odpowiedzi na wpływające pisma dotyczące zakresu swojego działania. Prowadzenie bieżącej korespondencji, rozpatrywanie postulatów, wniosków, udzielanie odpowiedzi zainteresowanym.
21)  Współuczestniczenie w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych.
22)  Współdziałanie z innymi działami i sekcjami Miejskiego Zarządu Dróg.
23)  Wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez Dyrektora, jego Zastępcy
i Kierownika Działu Planowania i Przygotowania Inwestycji, a niewynikających z powyższego zakresu czynności.
 
4. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e)      kserokopie dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
i umiejętności,
f)       oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust.1 oraz ust.3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r., poz.   1260),
g)   oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną zawartą w ogłoszeniu.
5. Warunki zatrudnienia:
W Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:
1)      pierwsza i druga umowa o prace zawierane będą na czas określony, z zastrzeżeniem pkt. 5;
2)      pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260);
3)      czas trwania pierwszej umowy o pracę dla osób, które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku;
4)      czas trwania drugiej umowy na czas określony będzie ustalony po rozpatrzeniu wniosku bezpośredniego przełożonego;
5)      postanowień pkt. 1 – 4 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1260).
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy,
2) czas pracy: pełen wymiar; przeciętnie 40 godz. tygodniowo,
3) praca w terenie, praca związana ze stresem.
4) praca przy monitorze ekranowym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZD w październiku 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: „Specjalista ds. przygotowania inwestycji„ - w terminie do dnia 12.11.2018 r. do godz. 1500. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. MZD.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www. mzd.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Grudziądzkiej 159
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu.
7. Klauzula informacyjna:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Miejski Zarząd Dróg z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu. W sprawach ochrony danych osobowych został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się mailowo iod@mzd.torun.pl. Kontakt z administratorem możliwy jest również pod adresem: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, sprostowania ich, gdy zachodzi taka konieczność, poprawienia danych osobowych, żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych jest warunkiem udziału w rekrutacji, a żądanie usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją udziału w naborze. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób mogą być odbierane osobiście przez zainteresowanych, w terminie miesiąca po rozstrzygnięciu naboru. Oferty nieodebrane zostaną zniszczone. Miejski Zarząd Dróg w Toruniu informuje, że na niezgodne z prawem przetwarzanie danych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 

Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (26 października 2018)
Opublikował: Mariusz Gajek (29 października 2018, 18:51:28)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (12 grudnia 2018, 14:59:18)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 232

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij