Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (5)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Lidia Depczyńska, Toruń 
uzasadnienie wyboru: Pani Lidia Depczyńska posiada szerokie doświadczenie zawodowe. Przez szereg lat pracowała w przygotowywaniu inwestycji drogowych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych, pozwalających na ich realizację, w tym w opracowywaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przygotowywaniu ofert przetargowych, weryfikowaniu kosztorysów i wielu innych prac, które w dużej mierze obejmują zakres obowiązków wymaganych na ww. stanowisku. W trakcie rozmowy Pani Lidia Depczyńska wykazała się wiedzą na temat znajomości obowiązujących przepisów w zakresie prawa budowlanego, zamówień publicznych, które pozwalają na prawidłowe wykonanie obowiązków na stanowisku Specjalisty ds. przygotowania inwestycji.


Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (16 kwietnia 2018)
Wprowadził: Mariusz Gajek (18 kwietnia 2018, 14:24:23)stanowisko:

Specjalista ds. przygotowania inwestycji

miejsce pracy: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
termin składania dokumentów: 19 marca 2018  15:00Przedłużenie naboru ofert do dnia 19.03.2018 r.

Toruń, dnia 29.01.2018 r.
MZD.DO. 2111.6.2018
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko pracy:
 
Specjalista ds. przygotowania inwestycji
1.      Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe techniczne, preferowana specjalność drogowa,
- staż pracy, – co najmniej 3 lata,
- obsługa komputera,
- umiejętność posługiwania się oprogramowaniem specjalistycznym między innymi znajomość obsługi oprogramowania graficznego typu AutoCAD i/lub typu MicroStation,
- spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 oraz ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).
2.      Wymagania dodatkowe:
- znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego w szczególności:
a)      ustawy o samorządzie gminnym,
b)      ustawy o pracownikach samorządowych,
c)      ustawy o finansach publicznych,
d)     ustawy o dostępie do informacji publicznej,
- znajomość przepisów prawa z zakresu procedur administracyjnych, kodeks postępowania administracyjnego,
- znajomość przepisów prawa z materii objętej zakresem merytorycznym stanowiska pracy w szczególności:
a)      ustawy Prawo zamówień publicznych,
b)      ustawy o drogach publicznych,
c)      ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy,
d)     ustawy Prawo o ruchu drogowym,
e)      ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
f)       ustawy Prawo ochrony środowiska,
g)      ustawy Prawo wodne,
- znajomość programów kosztorysowych np. NORMA, KOBRA lub innych,
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych, lub w działalność inwestycji budowlanych,
- uprawnienia budowlane,
- przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), 
- prawo jazdy kat. B.
3.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      Opracowywanie lub nadzór nad opracowywaniem projektów drogowych wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych dla obiektów budowlanych wskazanych przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, jego Zastępcy i Kierownika Działu Planowania i Przygotowania Inwestycji.
2)      Weryfikacja i aktualizacja posiadanej przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu dokumentacji projektowej.
3)      Uzgadnianie i opiniowanie projektów drogowych. Sprawdzanie dokumentacji, co do zgodności opracowania z zawartymi umowami, kompletności, wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń. Ocena wykonania projektów inwestycyjnych, co do poprawności przyjętych rozwiązań technicznych, zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz realizacji ustalonych warunków formalnych.
4)      Przygotowywanie i koordynowanie fazy projektowej inwestycji drogowych wraz z infrastrukturą służącą eksploatacji drogi w tym:
- przekazywanie danych do wniosków o wszczęcie postępowań o zamówienie publiczne zlecanych w zakresie opracowań projektowych;
- współdziałanie w uzgadnianiu, nadzorowaniu i odbiorze zlecanych dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
5)      Egzekwowanie warunków umownych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej.
6)      Merytoryczne sprawdzanie protokołów odbioru i opiniowanie wystawionych przez wykonawcę projektów faktur do zapłacenia.
7)      Współdziałanie z jednostką projektową w zakresie akceptacji rozwiązań projektowych.
8)      Organizacja i udział w konsultacjach społecznych opracowań projektowych będących w zakresie swojego działania w formach ustalonych przez Urząd Miasta Torunia w miejscu i czasie wynikającym z umowy o pracę.
9)      Współpraca z zespołem do spraw opiniowania dokumentacji projektowej w zakresie wydawania opinii do opracowanej dokumentacji.
10)  Organizowanie pracy Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych i udział w jej pracy poprzez między innymi: uzgadnianie, weryfikowanie i dokonywanie odbiorów zleconych opracowań dla koordynowanych przez siebie zadań inwestycyjnych.
11)  Egzekwowanie ustaleń Komisji Ocen Projektów Inwestycyjnych od jednostek projektowych.
12)  Egzekwowanie od jednostki projektowej uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, jeżeli są zapisane w warunkach zawartych umów, w tym decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, pozwolenia na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji drogowej - ZRID, pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych, pozwolenia na wycinkę drzew dla planowania zadań inwestycyjnych i inne, w przypadku braku takich umownych zapisów – opracowanie wniosków i występowanie o powyżej wskazane decyzje administracyjne.
13)  Współdziałanie w opracowywaniu rozwiązań urbanistycznych układów komunikacyjnych miasta.
14)  Weryfikowanie kosztorysów inwestorskich na zaplanowane zadania pod względem zgodności z kosztorysem ofertowym lub przedmiarem robót stanowiącymi załączniki do dokumentacji projektowej oraz pod kątem zgodności z Zarządzeniami obowiązującymi w tym zakresie w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu w szczególności z Zarządzeniem Nr 121.1.152/15 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu z dnia 19.10.2015 r.
15)  Przekazywanie danych do planów rzeczowo-finansowych dla robót inwestycyjnych z zakresu swojego działania.
16)  Przekazywanie danych dotyczących sprawozdań z realizacji budżetu Miejskiego Zarządu Dróg.
17)  Współdziałanie w przygotowywaniu porozumień dotyczących zasad, terminów i kosztów usuwania ewentualnych kolizji sieci energetycznej, ciepłowniczej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej, oświetleniowej, światłowodowej, informatycznej i innej zlokalizowanych w pasie drogowym z budową danej drogi.
18)  Zlecanie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wybranych do realizacji zadań z budżetu partycypacyjnego.
19)  Współdziałanie w realizacji zadań ujętych w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego.
20)  Przygotowywanie odpowiedzi na wpływające pisma dotyczące zakresu swojego działania. Prowadzenie bieżącej korespondencji, rozpatrywanie postulatów, wniosków, udzielanie odpowiedzi zainteresowanym.
21)  Współuczestniczenie w postępowaniach dotyczących udzielania zamówień publicznych.
22)  Współdziałanie z innymi działami i sekcjami Miejskiego Zarządu Dróg.
23)  Wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez Dyrektora, jego Zastępcy
i Kierownika Działu Planowania i Przygotowania Inwestycji, a niewynikających z powyższego zakresu czynności.
 
4. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e)      kserokopie dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
i umiejętności,
f)       oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust.1 oraz ust.3 ustawy
      z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz.   902 z późn. zm.),
5. Warunki zatrudnienia:
W Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:
1)      pierwsza i druga umowa o prace zawierane będą na czas określony, z zastrzeżeniem pkt. 5;
2)      pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.);
3)      czas trwania pierwszej umowy o pracę dla osób, które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku;
4)      czas trwania drugiej umowy na czas określony będzie ustalony po rozpatrzeniu wniosku bezpośredniego przełożonego;
5)      postanowień pkt. 1 – 4 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy,
2) czas pracy: pełen wymiar; przeciętnie 40 godz. tygodniowo,
3) praca w terenie, praca związana ze stresem.
4) praca przy monitorze ekranowym.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZD w styczniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg lub pocztą z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: „Specjalista ds. przygotowania inwestycji„ - w terminie do dnia 19.02.2018 r. do godz. 1500. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. MZD.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www. mzd.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Grudziądzkiej 159
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz.902 z późn. zm.).
 
 

Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (29 stycznia 2018)
Opublikował: Mariusz Gajek (30 stycznia 2018, 07:41:33)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (18 kwietnia 2018, 14:24:23)
Zmieniono: Wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 398

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij