Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2018
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (5)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Tomasz Sulerzycki, 87 – 123 Dobrzejewice 
uzasadnienie wyboru: Pan Tomasz Sulerzycki posiada kierunkowe wykształcenie, ukończył Politechnikę Warszawską na kierunku: budownictwo. Dysponuje uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami drogowymi bez ograniczeń. W trakcie rozmowy wykazał się wiedzą niewątpliwie wynikającą z bogatego doświadczeniem z zakresu wykonawstwa i nadzoru nad budową i remontami dróg, jako Inżynier budowy czy Kierownik budowy. W trakcie rozmowy Pan Tomasz Sulerzycki wykazał się znajomością obowiązujących przepisów w zakresie pozwalającym na prawidłowe wykonanie obowiązków na stanowisku Inspektora Nadzoru.


Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (25 kwietnia 2018)
Wprowadził: Mariusz Gajek (26 kwietnia 2018, 15:01:35)stanowisko:

Inspektor Nadzoru

miejsce pracy: Miejski Zarząd Dróg w Toruniu
termin składania dokumentów: 6 kwietnia 2018  15:00Miejski Zarząd Dróg w Toruniu przedłuża nabór ofert do dnia 06.04.2018 r..

MZD.DO. 2111.4.2018

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu
ul. Grudziądzka 159
ogłasza nabór ofert na wolne stanowisko pracy:
 
Inspektor Nadzoru
1.      Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe  budowlane – specjalność drogowa,
2) co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe,
3) uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania  i nadzoru robót drogowych,
4) przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
      5) spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust.1 oraz ust. 3 pkt. 2 i 3  ustawy
          z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902
   z późn. zm.).
2.      Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w pracy w jednostkach samorządowych,
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność pracy pod presją czasu,
      - prawo jazdy kat. B,
3.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1)      znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie pozwalającym na prawidłowe wykonywanie obowiązków a w szczególności: Ustawy o drogach     publicznych, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o Samorządzie Gminnym, Ustawy o Finansach Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Statutu i Regulaminu MZD, Instrukcji Kancelaryjnej i    Rzeczowego Wykazu Akt,
2)      pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym na obiektach wyznaczonych przez pracodawcę,
3)      prowadzenie rozliczeń finansowych i rzeczowych nadzorowanych budów,
4)      prowadzenie kontroli i rozliczenia robót opartych o rozliczenie ryczałtowe zwłaszcza robót dodatkowych i zanikających,
5)      pełnienie funkcji inspektora koordynatora na wyznaczonych budowach,
6)      przygotowywanie specyfikacji technicznych do materiałów przetargowych,
7)      koordynacja działań w celu prawidłowego przeprowadzenia przetargu w zakresie rzeczowo - finansowym przydzielonych zadań inwestycyjnych,
8)      współdziałanie w aktualizacji ewidencyjnej mapy numerycznej układu ulic Miasta po zakończeniu inwestycji,
9)      opracowanie danych do budżetu Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu w zakresie inwestycji,
10)   udzielanie odpowiedzi Radnym i mieszkańcom w sprawach dotyczących inwestycji,
11)   zgłaszanie zauważanych nieprawidłowości mogących narazić zakład na straty godzące w interes społeczny,
12)   przechowywanie akt spraw, a w szczególności tych, które są w toku załatwiania, aby umożliwić ich bieżącą kontrolę i ewentualne przejęcie przez innego pracownika,
13)   wykonywanie innych doraźnych zadań zleconych przez Dyrektora, jego zastępców i   kierownika działu, a nie wynikających z powyższego zakresu czynności,
14)  przyjmowanie zastępstwo w razie nieobecności ( urlop, choroba inne przyczyny ) na stanowisku wyznaczonego współpracownika w dziale – w zakresie spraw bieżących – ponosząc pełną odpowiedzialność za realizację zadań objętych zakresem czynności.
4. Wymagane dokumenty:
a)      życiorys (CV),
b)      list motywacyjny,
c)      kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę,
e)      kserokopie dodatkowych dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje
i umiejętności,
f)       oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w art. 6 ust.1 oraz ust.3 ustawy
      z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r., poz.   902 z późn. zm.),
5. Warunki zatrudnienia:
W Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu obowiązują następujące zasady zawierania umów o pracę:
1)      pierwsza i druga umowa o prace zawierane będą na czas określony, z zastrzeżeniem pkt. 5;
2)      pierwsza umowa o pracę zawierana będzie na czas do 6 miesięcy, jeżeli kandydata będzie obowiązywało odbycie służby przygotowawczej, o której mowa w art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.);
3)      czas trwania pierwszej umowy o pracę dla osób, które nie są zobowiązane do odbycia służby przygotowawczej – do roku;
4)      czas trwania drugiej umowy na czas określony będzie ustalony po rozpatrzeniu wniosku bezpośredniego przełożonego;
5)      postanowień pkt. 1 – 4 nie stosuje się w przypadku, gdy kandydat jest dotychczas zatrudniony w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu lub pracodawca skorzysta z zastosowania art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z późn. zm.).
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) usytuowanie stanowiska pracy: budynek parterowy,
2) czas pracy: pełen wymiar; przeciętnie 40 godz. tygodniowo,
3) praca w terenie, praca związana ze stresem.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MZD w styczniu 2018 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg lub pocztą z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze: „Inspektor Nadzoru”  - w terminie do  dnia 12.02.2018 r. do godz. 1500. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do tut. MZD.
Aplikacje, które wpłyną do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu niekompletne lub po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej - www. mzd.torun.pl oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Grudziądzkiej 159
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) oraz ustawą
z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r.,  poz.902 z późn. zm.).
 
  
  
 

Wytworzył: Sylwia Dąbrowska (24 stycznia 2018)
Opublikował: Mariusz Gajek (24 stycznia 2018, 15:08:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (26 kwietnia 2018, 15:01:35)
Zmieniono: Wybór

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 454

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij