Miejski ZarzDd DrC3g
ZamawiajDcy
OgEoszenie nr 540178117-N-2019 z dnia 27-08-2019 r.
ToruE:
OGEOSZENIE O ZMIANIE OGEOSZENIA
OGEOSZENIE DOTYCZY:
OgEoszenia o zamC3wieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGEOSZENIU
Numer: 583838-N-2019
Data: 08/08/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJDCY
Miejski ZarzDd DrC3g, Krajowy numer identyfikacyjny 87028708300000, ul. ul. GrudziDdzka  159, 87-100  ToruE, woj. kujawsko-pomorskie, paEstwo Polska, tel. 566 693 100, e-mail marzena_kwiatkowska@mzd.torun.pl, faks 566 612 109.
Adres strony internetowej (url): www.mzd.torun.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod ktC3rym moE nie dotyczy
SEKCJA II: ZMIANY W OGEOSZENIU
II.1) Tekst, ktC3ry naleE
Miejsce, w ktC3rym znajduje siD zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogEoszeniu jest: Termin skEadania ofert lub wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu: Data: 2019-09-02, godzina: 08:45
W ogEoszeniu powinno byD: Termin skEadania ofert lub wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu: Data: 2019-09-13, godzina: 08:45

 
Copyright B) 2010 UrzDd ZamC3wieE Publicznych