OgEoszenie nr 579438-N-2019 z dnia 2019-07-30 r.

Miejski ZarzDd DrC3g: Rozbudowa DK91 w ciDgu ul. GrudziDdzkiej w Toruniu wraz z przebudowD skrzyE
OGEOSZENIE O ZAMCWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogEoszenia: Zamieszczanie obowiDzkowe
OgEoszenie dotyczy: ZamC3wienia publicznego
ZamC3wienie dotyczy projektu lub programu wspC3Efinansowanego ze ErodkC3w Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamC3wienie mogD ubiegaD siD wyEDcznie zakEady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktC3rych dziaEalnoED, lub dziaEalnoED ich wyodrDbnionych organizacyjnie jednostek, ktC3re bDdD realizowaEy zamC3wienie, obejmuje spoEecznD i zawodowD integracjD osC3b bDdDcych czEonkami grup spoEecznie marginalizowanych
Nie

NaleE
SEKCJA I: ZAMAWIAJDCY
PostDpowanie przeprowadza centralny zamawiajDcy
Nie
PostDpowanie przeprowadza podmiot, ktC3remu zamawiajDcy powierzyE/powierzyli przeprowadzenie postDpowania
Nie
Informacje na temat podmiotu ktC3remu zamawiajDcy powierzyE/powierzyli prowadzenie postDpowania:
PostDpowanie jest przeprowadzane wspC3lnie przez zamawiajDcych
Nie

JeE
PostDpowanie jest przeprowadzane wspC3lnie z zamawiajDcymi z innych paEstw czEonkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postDpowania wspC3lnie z zamawiajDcymi z innych paEstw czEonkowskich Unii Europejskiej b majDce zastosowanie krajowe prawo zamC3wieE publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski ZarzDd DrC3g, krajowy numer identyfikacyjny 87028708300000, ul. ul. GrudziDdzka  159 , 87-100  ToruE, woj. kujawsko-pomorskie, paEstwo Polska, tel. 566 693 100, e-mail marzena_kwiatkowska@mzd.torun.pl, faks 566 612 109.
Adres strony internetowej (URL): www.mzd.torun.pl
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod ktC3rym moEnie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJDCEGO: Administracja samorzDdowa
I.3) WSPCLNE UDZIELANIE ZAMCWIENIA (jeE:
PodziaE obowiDzkC3w miDdzy zamawiajDcymi w przypadku wspC3lnego przeprowadzania postDpowania, w tym w przypadku wspC3lnego przeprowadzania postDpowania z zamawiajDcymi z innych paEstw czEonkowskich Unii Europejskiej (ktC3ry z zamawiajDcych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postDpowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postDpowania odpowiadajD pozostali zamawiajDcy, czy zamC3wienie bDdzie udzielane przez kaE nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peEny i bezpoEredni dostDp do dokumentC3w z postDpowania moE
Tak
www.mzd.torun.pl

Adres strony internetowej, na ktC3rej zamieszczona bDdzie specyfikacja istotnych warunkC3w zamC3wienia
Tak
www.mzd.torun.pl

DostDp do dokumentC3w z postDpowania jest ograniczony - wiDcej informacji moE
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu naleE
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesEanie ofert lub wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu w inny sposC3b:
Nie
Inny sposC3b:

Wymagane jest przesEanie ofert lub wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu w inny sposC3b:
Tak
Inny sposC3b:
pisemnie pod rygorem niewaE
Adres:
Miejski ZarzDd DrC3g w Toruniu, ul. GrudziDdzka 159, 87-100 ToruE b sekretariat b pok. nr 6.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzDdzi i urzDdzeE lub formatC3w plikC3w, ktC3re nie sD ogC3lnie dostDpne
Nie
Nieograniczony, peEny, bezpoEredni i bezpEatny dostDp do tych narzDdzi moE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMCWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamC3wieniu przez zamawiajDcego: Rozbudowa DK91 w ciDgu ul. GrudziDdzkiej w Toruniu wraz z przebudowD skrzyE
Numer referencyjny: DZP-271.66.2019
Przed wszczDciem postDpowania o udzielenie zamC3wienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamC3wienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o moE
ZamC3wienie podzielone jest na czDEci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu moE

ZamawiajDcy zastrzega sobie prawo do udzielenia EDcznie nastDpujDcych czDEci lub grup czDEci:

Maksymalna liczba czDEci zamC3wienia, na ktC3re moEII.4) KrC3tki opis przedmiotu zamC3wienia (wielkoED, zakres, rodzaj i iloED dostaw, usEug lub robC3t budowlanych lub okreElenie zapotrzebowania i wymagaE ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreElenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usEugD lub roboty budowlane: W ramach inwestycji przewiduje siD rozbudowD DK91 w ciDgu ul. GrudziDdzkiej w Toruniu wraz z przebudowD skrzyE

II.5) GEC3wny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45316110-9
45112710-5
45314000-1


II.6) CaEkowita wartoED zamC3wienia (jeE:
WartoED bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umC3w ramowych lub dynamicznego systemu zakupC3w b szacunkowa caEkowita maksymalna wartoED w caEym okresie obowiDzywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupC3w)

II.7) Czy przewiduje siD udzielenie zamC3wieE, o ktC3rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
OkreElenie przedmiotu, wielkoEci lub zakresu oraz warunkC3w na jakich zostanD udzielone zamC3wienia, o ktC3rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w ktC3rym realizowane bDdzie zamC3wienie lub okres, na ktC3ry zostaEa zawarta umowa ramowa lub okres, na ktC3ry zostaE ustanowiony dynamiczny system zakupC3w:
miesiDcach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczDcia:   lub zakoEczenia:
Okres w miesiDcachOkres w dniachData rozpoczDciaData zakoEczenia
12

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAEU W POSTDPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreElonej dziaEalnoEci zawodowej, o ile wynika to z odrDbnych przepisC3w
OkreElenie warunkC3w: ZamawiajDcy nie precyzuje w tym zakresie E
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreElenie warunkC3w: ZamawiajDcy nie precyzuje w tym zakresie E
Informacje dodatkowe
III.1.3) ZdolnoED techniczna lub zawodowa
OkreElenie warunkC3w: III.1.3.1)Wykonawca musi udowodniD, iE< wykonaE (zrealizowaE i zakoEczyE) nie wczeEniej niE< w okresie ostatnich piDciu lat przed upEywem terminu skEadania ofert w niniejszym postDpowaniu, a jeE
ZamawiajDcy wymaga od wykonawcC3w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu imion i nazwisk osC3b wykonujDcych czynnoEci przy realizacji zamC3wienia wraz z informacjD o kwalifikacjach zawodowych lub doEwiadczeniu tych osC3b: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotycyz
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okreElone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) ZamawiajDcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak ZamawiajDcy przewiduje nastDpujDce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okreElona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OEWIADCZEE SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCD W CELU WSTDPNEGO POTWIERDZENIA, E;E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEENIA WARUNKI UDZIAEU W POSTDPOWANIU ORAZ SPEENIA KRYTERIA SELEKCJI
OEwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speEnianiu warunkC3w udziaEu w postDpowaniu
Tak
OEwiadczenie o speEnianiu kryteriC3w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OEWIADCZEE LUB DOKUMENTCW , SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCD W POSTDPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOECI, O KTCRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.4.1) odpis z wEaEciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaEalnoEci gospodarczej, jeE
III.5) WYKAZ OEWIADCZEE LUB DOKUMENTCW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCD W POSTDPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOECI, O KTCRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEENIANIA WARUNKCW UDZIAEU W POSTDPOWANIU:
III.5.1.1.) wykaz robC3t budowlanych wykonanych nie wczeEniej niE< w okresie ostatnich piDciu lat przed upEywem terminu skEadania ofert, a jeE
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERICW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OEWIADCZEE LUB DOKUMENTCW SKEADANYCH PRZEZ WYKONAWCD W POSTDPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOECI, O KTCRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
III.7.1) Informacja dla WykonawcC3w polegajDcych na zasobach innych podmiotC3w, na zasadach okreElonych w art. 22a ustawy Pzp oraz zamierzajDcych powierzyD wykonanie czDEci zamC3wienia podwykonawcom: III.7.1.1.) Wykonawca, ktC3ry polega na zdolnoEciach lub sytuacji innych podmiotC3w musi udowodniD ZamawiajDcemu, E
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamC3wienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) ZamawiajDcy E
Tak
Informacja na temat wadium
KaE

IV.1.3) Przewiduje siD udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamC3wienia:
Nie
NaleE

IV.1.4) Wymaga siD zEoE
Nie
Dopuszcza siD zEoE Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga siD zEoE
Nie
Dopuszcza siD zEoE Nie
ZEoE Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawcC3w, ktC3rzy zostanD zaproszeni do udziaEu w postDpowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogEoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawcC3w  
Przewidywana minimalna liczba wykonawcC3w
Maksymalna liczba wykonawcC3w  
Kryteria selekcji wykonawcC3w:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupC3w:
Umowa ramowa bDdzie zawarta:

Czy przewiduje siD ograniczenie liczby uczestnikC3w umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikC3w umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

ZamC3wienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupC3w:

Adres strony internetowej, na ktC3rej bDdD zamieszczone dodatkowe informacje dotyczDce dynamicznego systemu zakupC3w:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupC3w dopuszcza siD zEoE
Przewiduje siD pobranie ze zEoE

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogEoszeniem) Nie
NaleE
NaleE
Przewiduje siD ograniczenia co do przedstawionych wartoEci, wynikajDce z opisu przedmiotu zamC3wienia:

NaleE
Informacje dotyczDce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposC3b postDpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bDdD warunki, na jakich wykonawcy bDdD mogli licytowaD (minimalne wysokoEci postDpieE):
Informacje dotyczDce wykorzystywanego sprzDtu elektronicznego, rozwiDzaE i specyfikacji technicznych w zakresie poEDczeE:
Wymagania dotyczDce rejestracji i identyfikacji wykonawcC3w w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapC3w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, ktC3rzy nie zEoE
Warunki zamkniDcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o ktC3rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogEoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogEoszeniem
Minimalne wymagania, ktC3re muszD speEniaD wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeE
Przewidziany jest podziaE negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
NaleE
Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagaE zamawiajDcego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoEci nagrC3d dla wykonawcC3w, ktC3rzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiDzania stanowiDce podstawD do skEadania ofert, jeE
WstDpny harmonogram postDpowania:

PodziaE dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiDzaE:
NaleE

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamC3wienia definiujDce minimalne wymagania, ktC3rym muszD odpowiadaD wszystkie oferty:

PodziaE negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajDcych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriC3w oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkC3w zamC3wienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na ktC3rej bDdzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na ktC3rej jest dostDpny opis przedmiotu zamC3wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczDce rejestracji i identyfikacji wykonawcC3w w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzDdzeE informatycznych:
SposC3b postDpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreElenie minimalnych wysokoEci postDpieE:
Informacje o liczbie etapC3w licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, ktC3rzy nie zEoE
Termin skEadania wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkniDcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, ktC3re zostanD wprowadzone do treEci zawieranej umowy w sprawie zamC3wienia publicznego, albo ogC3lne warunki umowy, albo wzC3r umowy:

Wymagania dotyczDce zabezpieczenia naleE

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siD istotne zmiany postanowieE zawartej umowy w stosunku do treEci oferty, na podstawie ktC3rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
NaleE Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zawiera WzC3r umowy zamieszczony w Rozdziale VI Specyfikacji Istotnych WarunkC3w ZamC3wienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) SposC3b udostDpniania informacji o charakterze poufnym (jeE

Erodki sEuE

IV.6.2) Termin skEadania ofert lub wnioskC3w o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu:
Data: 2019-08-23, godzina: 08:45,
SkrC3cenie terminu skEadania wnioskC3w, ze wzglDdu na pilnD potrzebD udzielenia zamC3wienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogEoszeniem):
Nie
WskazaD powody:

JDzyk lub jDzyki, w jakich mogD byD sporzDdzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziaEu w postDpowaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwiDzania ofertD: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skEadania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siD uniewaE Nie
IV.6.5) Przewiduje siD uniewaE Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
nie dotyczy
ZAEDCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZDCE OFERT CZDECIOWYCH