Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 19482-2016 z dnia 2016-01-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Toruń
W ramach zadania przewiduje się wykonanie: częściowego remontu jezdni przy dylatacjach (ze względu na duże natężenie ruchu należy wykonywać w godzinach nocnych), kapitalny remont chodników, remont kapitalny schodów, wykonanie drobnych...
Termin składania ofert: 2016-02-22

Toruń: Remont izolacji na chodnikach na wiadukcie Kościuszki w Toruniu
Numer ogłoszenia: 72238 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 19482 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zarząd Dróg, ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6693100, faks 056 6612109.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont izolacji na chodnikach na wiadukcie Kościuszki w Toruniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach zadania przewiduje się wykonanie: częściowego remontu jezdni przy dylatacjach (ze względu na duże natężenie ruchu należy wykonywać w godzinach nocnych), kapitalny remont chodników, remont kapitalny schodów, wykonanie drobnych prac naprawczych przy dylatacjach i odwodnieniu obiektu, uporządkowanie ruchu rowerowego poprzez wykonanie drogi rowerowej wraz z likwidacja kolizji, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy będzie należało również wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót. Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.11.10-6, 45.31.61.10-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.03.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 681693,35 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ