Dybowska

Zdjęcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu: Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu obejmującego przejazd pod wiaduktem PKP z ul. Kujawskiej do ul. Dybowskiej w Toruniu

Informacja I

5 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu zrealizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu pn. „Odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu obejmującego przejazd pod wiaduktem PKP z ul. Kujawskiej do ul. Dybowskiej w Toruniu”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 682 259,04 zł, a dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 to 150 779,24 zł. Projekt był realizowany w ramach Osi priorytetowej II – Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.5 – Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania zagrożeniom środowiska.

Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2012 r.
Roboty budowlane zostały zakończone w grudniu 2012 r.


W ramach projektu na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej zostały wykonane urządzenia służące do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych z terenu ulic Kujawskiej, Dybowskiej i Podgórskiej w Toruniu do rzeki Wisły. Przed realizacją projektu w czasie występowania wysokich wód w Wiśle nie było możliwości odprowadzania wód opadowych z terenów zalewowych, co powodowało lokalne podtopienia i powodzie. Szczególnie obciążony ryzykiem powodziowym był przejazd drogowy pod wiaduktem PKP, notorycznie zalewany przez wody rzeczne cofające się na kanale. Podtopienia często wstrzymywały ruch samochodowy pod wiaduktem i powodowały całkowity paraliż komunikacyjny w lewobrzeżnej części Torunia.

W ramach zadania zbudowano przepompownię, osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych
W ramach zadania zbudowano przepompownię, osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych


W celu wyeliminowania tych utrudnień zastosowano nowoczesne rozwiązania, które stanowią zabezpieczenie terenu przed wodami dopływającymi z Wisły. W momencie wystąpienia wysokich stanów wody na przebudowanym kanale specjalna zasuwa ulega samoczynnemu zamknięciu, po czym uruchamiane są dwie pompy pracujące niezależnie od siebie, dzięki którym przepompowywane są ścieki. Dla poprawy odpływu wód opadowych wymieniono część kanału odpływowego oraz wykonano drenaże obniżające ciśnienie hydrostatyczne na terenach zalewowych. W ramach inwestycji wykonano również osadnik piasku i separator substancji ropopochodnych, które chronią wody rzeki Małej Wisły przed zanieczyszczeniami z pasów drogowych.

Cała infrastruktura zabezpieczająca teren przed powodzią znajduje się pod ziemią
Cała infrastruktura zabezpieczająca teren przed powodzią znajduje się pod ziemią


Dzięki realizacji projektu zapewniono ochronę przeciwpowodziową ze strony Wisły jak i ochronę przed podtopieniami podczas gwałtownych opadów. Zastosowanie nowoczesnych urządzeń umożliwiło stworzenie efektywnego systemu zapobiegania, zwalczania i usuwania skutków zagrożeń naturalnych dla środowiska. Nowa infrastruktura przeciwpowodziowa ma znaczący wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego.

metryczka


Wytworzył: Piotr Kurasz (29 sierpnia 2014)
Opublikował: Mariusz Gajek (3 września 2014, 10:47:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1371