WZDR

Zdjęcie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Nazwa projektu: Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu

Informacja III

Miejski Zarząd Dróg zakończył realizację rzeczową projektu pn. „Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu”. W ramach projektu zaktualizowano bazę danych informatycznego systemu Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym. Na początku roku wykonano ostatnie działania mające na celu uruchomienie w pełni sprawnego systemu, dzięki któremu możliwe jest bardziej efektywne wykorzystywanie informacji o drogach i ruchu drogowym. Funkcjonowanie systemu pozwala na optymalizację procesu podejmowania decyzji w zakresie bieżącego utrzymania rozwoju sieci drogowej i w szczególności zapewnienie możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Przykładowy wykres przedstawiający rozkład wartości parametrów stanu nawierzchni
Przykładowy wykres przedstawiający rozkład wartości parametrów stanu nawierzchni


W ostatnim okresie realizacji projektu (IV kwartał 2014 – II kwartał 2015) wykonano między innymi inwentaryzację dróg gminnych z wideofilmowaniem, aktualizację ewidencji zdarzeń drogowych za rok 2014 oraz raport o stanie BRD za 2014 r. W międzyczasie przeprowadzono specjalistyczne szkolenia dla pracowników Miejskiego Zarządu Dróg w zakresie obsługi nowych elementów systemu. Jednym z ważniejszych działań podjętych w ramach realizacji projektu było wykonanie  oceny stanu nawierzchni. Ocena stanu nawierzchni polegała na wykonaniu pomiarów nawierzchni jezdni, obejmujących takie parametry jak równość, współczynnik tarcia (właściwości przeciwpoślizgowe), nośność i ocena wizualna uszkodzeń powierzchniowych. Wykonawca wykonał również pomiar georadarowy nawierzchni metodą GPR, która umożliwia określenie układu warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Łączna długość dróg poddana badaniom wyniosła 327 km dróg różnych kategorii. W ramach zadania wykonawca sporządził uporządkowaną i szczegółowo opisaną dokumentację fotograficzną nawierzchni dróg objętych opracowaniem i wykonał raport z oceny. Końcowym etapem tych działań było opracowanie aplikacji modułowej i wprowadzenie pozyskanych danych w formie graficznej i opisowej do nowej aplikacji stanowiącej ewidencję stanu nawierzchni. Efektem pracy było sporządzenie map obszaru objętego badaniem z wyszczególnieniem analizowanych odcinków dróg.

ul. Polna – dokumentacja fotograficzna nawierzchni drogi
ul. Polna – dokumentacja fotograficzna nawierzchni drogi


ul. Turystyczna – na zdjęciu liczne dziury, łaty i spękania
ul. Turystyczna – na zdjęciu liczne dziury, łaty i spękania


ul. Przy Kaszowniku – ocena stanu nawierzchni umożliwia podejmowanie decyzji i ustalenie priorytetów m.in. w zakresie remontów
ul. Przy Kaszowniku – ocena stanu nawierzchni umożliwia podejmowanie decyzji i ustalenie priorytetów m.in. w zakresie remontów


Fragment mapy ze stanem nawierzchni dla parametru spękania siatkowe i skupiska
Fragment mapy ze stanem nawierzchni dla parametru spękania siatkowe i skupiska


Jedna z map przedstawiających stan techniczny dróg krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych
Jedna z map przedstawiających stan techniczny dróg krajowych wojewódzkich, powiatowych i gminnych


Jednym z najważniejszych efektów realizacji projektu jest bezpłatny dostęp do danych pozyskanych w ramach systemu, w szczególności informacji dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki funkcjonowaniu Informatycznego Systemu Zarządzania Siecią Dróg możliwe było utworzenie specjalnej strony internetowej dla mieszkańców, zawierającej najistotniejsze z punktu widzenia użytkowników ruchu drogowego dziedziny. Na stronie można znaleźć zakładki dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego, zdarzeń drogowych i organizacji ruchu drogowego. Użytkownicy informatycznego systemu mogą się zapoznać zarówno z mapami tematycznymi (oznakowania, zdarzeń drogowych) jak i opracowanymi w ostatnich latach raportami o stanie bezpieczeństwa w mieście. Za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej mają również możliwość zgłaszania uwag i sugestii związanych z tematyką drogową. Dostęp do strony - www.bezpieczna-droga-torun.pl

Strona internetowa zawierająca dane pozyskane w ramach Projektu
Strona internetowa zawierająca dane pozyskane w ramach Projektu


Mapa przedstawiająca zidentyfikowane elementy sieci drogowej miasta  o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu,  tzw. czarne punkty
Mapa przedstawiająca zidentyfikowane elementy sieci drogowej miasta o najniższym poziomie bezpieczeństwa ruchu, tzw. czarne punkty


Lista skrzyżowań i odcinków międzywęzłowych o dużej liczbie zdarzeń z rowerzystami
Lista skrzyżowań i odcinków międzywęzłowych o dużej liczbie zdarzeń z rowerzystami


Mapy zdarzeń drogowych obejmujące lata 2009-2014
Mapy zdarzeń drogowych obejmujące lata 2009-2014


Wdrażanie nowoczesnego systemu informatycznego wspieranego najnowszymi technologiami ma na celu dostosowanie administracji do zjawiska społeczeństwa informacyjnego. Dzięki systemowi Miejski Zarząd Dróg i współpracujące z nim jednostki mają możliwość sprawniejszego gromadzenia danych i ich analizowania, przez co realizacja inwestycji drogowych  odbywa się z większą starannością. Stosując nowoczesne narzędzia informatyczne, drogowcy mogą efektywnie zarządzać infrastrukturą drogową zarówno na poziomie realizacji projektów, jak i na płaszczyźnie utrzymania sieci dróg.

Całkowity koszt zadania wyniósł ostatecznie 1 651 041,53 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 wyniosło 867 709,37 zł. Wkład Gminy Miasta Toruń to 783 332,16 zł.


Informacja II

Miejski Zarząd Dróg kontynuuje realizację projektu pn. „Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu”. Od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia (tj. od początku 2012 r.) udało się już zrealizować wiele z działań zaplanowanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym. Do chwili obecnej wykonano aktualizację baz danych podsystemów wchodzących w skład informatycznego sytemu służącemu Wspomaganiu Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym. Oprócz aktualizacji oprogramowania wprowadzono do systemu dane dotyczące zdarzeń drogowych w latach 2009-2012 oraz wykonano szczegółowe inwentaryzacje dróg wojewódzkich, krajowych, powiatowych. W ramach działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa został opracowany raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego za 2012 r..

Informatyczny System WZDR jest efektywnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie ruchem drogowym
Informatyczny System WZDR jest efektywnym narzędziem ułatwiającym zarządzanie ruchem drogowym


Mając na uwadze sprawną i rzetelną pracę systemu Miejski Zarząd Dróg zawarł umowę z Fundacją „Rozwój UTP” na świadczenie obsługi całego oprogramowania polegającej na serwisie oraz konsultacji i doradztwie. W ramach serwisu wykonawca dostarcza nowe wersje oprogramowania, diagnozuje i usuwa potencjalne nieprawidłowości w działaniu systemu oraz doskonali system pod względem jakości i funkcjonalności. Miejski Zarząd Dróg konsultuje z Fundacją kwestie związane z optymalizacją konfiguracji systemu zarządzania bazą danych i możliwościami dostosowania systemu do planowanych zmian, a także analizowane są wspólnie problemy natury technicznej dotyczące warunków eksploatacji systemu. Sprawne działanie i przede wszystkim lepsze wykorzystanie istniejącego oprogramowania jest możliwe dzięki zakupionemu ze środków unijnych nowoczesnemu sprzętowi komputerowemu.

System umożliwia tworzenie bazy danych o sieci drogowej i ruchu w Toruniu
System umożliwia tworzenie bazy danych o sieci drogowej i ruchu w Toruniu


Informatyczny system zarządzania siecią dróg jest efektywnym narzędziem umożliwiającym podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej w granicach administracyjnych Torunia. Jego aktualizacja polega m.in. na rozbudowie istniejącego systemu w zakresie podsystemów Ewidencji dróg (książka drogi, ewidencja  reklam w pasie drogowym, obiektów mostowych, odwodnienia, zieleni), Środków organizacji ruchu oraz  podsystemu  Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wprowadzanie na bieżąco aktualnych danych do powyższych podsystemów ułatwi realizację zadań związanych z funkcjonowaniem transportu i nadzorem nad ruchem drogowym. Wdrożenie systemu umożliwi dostosowanie pracy toruńskich drogowców do warunków nowoczesnego społeczeństwa.

Jeden z bloków bazy danych WZDR  związanych z podsystemem Środków organizacji ruchu
Jeden z bloków bazy danych WZDR związanych z podsystemem Środków organizacji ruchu


Do tej pory technologie mobilne w połączeniu z technikami komunikacji były wykorzystywane w niewielkim stopniu, a uzyskanie informacji na temat określonego obiektu wymagało dotarcia do dokumentacji papierowej, co w znacznym stopniu utrudniało pracę urzędników. Informacje zawarte np. w tzw. „Książce drogi” czy „Książce obiektu mostowego” obejmowały głównie ogólny opis dróg i obiektów, ich wyposażenia, opis stanu technicznego oraz opis natężeń ruchu i liczby wypadków drogowych. Stopień szczegółowości tych danych był wystarczający do oszacowania majątku drogowego i ułatwiał też zarządzanie drogami i ruchem drogowym, lecz niestety jego ograniczony zakres nie umożliwiał skutecznego podejmowania decyzji w zakresie poprawy warunków ruchu, bezpieczeństwa, ochrony środowiska czy właściwego funkcjonowania systemów organizacji ruchu. Obecnie po wdrożeniu nowych podsystemów, dzięki bieżącej aktualizacji i inwentaryzacji dróg system będzie funkcjonował o wiele sprawniej, co przełoży się na zdecydowaną poprawę warunków ruchu drogowego w mieście.

Książka drogi zawiera specjalistyczne dane na temat wszystkich dróg w mieście
Książka drogi zawiera specjalistyczne dane na temat wszystkich dróg w mieście


Jednym z podstawowych i jednocześnie najważniejszych elementów Informatycznego systemu zarządzania siecią dróg jest Podsystem „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”, który po utworzeniu i podłączeniu bazy danych wyświetla mapy zdarzeń drogowych z ich danymi i pozwala wykonywać statystyki zdarzeń. Dzięki opracowanym raportom o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg będą w stanie lepiej oceniać elementy niebezpieczne na sieci drogowej. Specjalny blok bazy danych związanych z BRD umożliwia wgląd w listę zdarzeń drogowych, w tym w lokalizację wypadków oraz liczbę zabitych i rannych. Analiza powyższych danych pozwoli drogowcom podejmować optymalne decyzje dotyczące np. ograniczania prędkości na niebezpiecznych odcinkach czy wprowadzania dodatkowych elementów organizacji ruchu takich jak sygnalizacja świetlna. Raporty BRD są podstawą do decyzji dla zarządców dróg i miast o poprawie i eliminacji punktów niebezpiecznych pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Każde zdarzenie drogowe ma swój opis i przyporządkowaną lokalizację
Każde zdarzenie drogowe ma swój opis i przyporządkowaną lokalizację


Analiza zgromadzonego materiału ma na celu  zmniejszenie ilości wypadków drogowych
Analiza zgromadzonego materiału ma na celu zmniejszenie ilości wypadków drogowych


Bardzo pomocnym narzędziem jest blok bazy danych związany ze środkami organizacji ruchu. Głównym zadaniem tej aplikacji jest projektowanie organizacji ruchu oraz przechowywanie danych o oznakowaniu pionowym i poziomym. Każdy znak jest opisany i posiada dane o swoim stanie technicznym. Przy wykonywaniu projektów organizacji ruchu dodatkowe aplikacje znacznie ułatwiają rysowanie nietypowych tablic oraz tekstów znaków. Oprócz tych narzędzi istnieją w systemie również inne bardzo pomocne aplikacje, równie ważne z punktu widzenia zarządzania wszystkimi elementami infrastruktury drogowej. Aplikacja „Nawierzchnie” pozwali wprowadzać i oceniać dane o stanie nawierzchni oraz tworzyć mapy stanu nawierzchni na całej sieci drogowej. Podobne bloki bazy danych służą również ewidencji, stanu technicznego i przebiegu odwodnienia dróg, oświetlenia i urządzeń sterowania ruchem ulicznym.

Aplikacja dotycząca organizacji ruchu umożliwia dokładną ewidencję i właściwe oznakowanie ulic
Aplikacja dotycząca organizacji ruchu umożliwia dokładną ewidencję i właściwe oznakowanie ulic


Wdrażanie nowoczesnego systemu informatycznego wspieranego najnowszymi technologiami ma na celu dostosowanie administracji do zjawiska społeczeństwa informacyjnego. Dzięki systemowi Miejski Zarząd Dróg i współpracujące z nim jednostki będą sprawniej gromadzić dane i je analizować, przez co realizacja inwestycji drogowych będzie się odbywać z większą starannością. Stosując nowoczesne narzędzia informatyczne, drogowcy będą mogli efektywnie zarządzać infrastrukturą drogową zarówno na poziomie realizacji projektów, jak i na płaszczyźnie utrzymania sieci dróg.

Jedna z aplikacji obsługujących dane związane z ewidencją urządzeń sterowania ruchem
Jedna z aplikacji obsługujących dane związane z ewidencją urządzeń sterowania ruchem


Działania zaplanowane w ramach przedsięwzięcia są realizowane z myślą o wszystkich użytkownikach korzystających z układu komunikacyjnego Torunia. Jednym z produktów końcowych projektu będzie strona internetowa dla mieszkańców regionu zawierająca wybrane zakresy danych o drogach gromadzonych przez system zarówno na poziomie miejskim jak i wojewódzkim. W praktyce oznacza to bezpłatny dostęp do informacji pozyskanych w ramach projektu,  w szczególności dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Informacja I

12 grudnia 2013 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana umowa na dofinansowanie projektu realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu pn. „Informatyczny system zarządzania siecią dróg w Toruniu”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 1 803 618,96 zł, z czego 75% kosztów pokryją środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013.

Z ramienia GMT umowę podpisali: Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia i Magdalena Flisykowska-Kacprowicz – Skarbnik Miasta. W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P umowę podpisał Michał Korolko - Członek Zarz. Woj.
Z ramienia GMT umowę podpisali: Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia i Magdalena Flisykowska-Kacprowicz – Skarbnik Miasta. W imieniu Instytucji Zarządzającej RPO WK-P umowę podpisał Michał Korolko - Członek Zarz. Woj.


- Dziś zapoczątkujecie Państwo wdrażanie informatycznych projektów, a w przyszłym okresie programowania będziecie mieli Państwo możliwość kontynuowania pracy przy tego typu projektach. Zachęcam do tego, żeby realizować takie przedsięwzięcia i już teraz zastanawiać się, w jaki sposób rozwijać te systemy w przyszłości. Jak zwiększać zasoby informatyczne i jak rozszerzać ich funkcjonalność na kolejne obszary. Zapraszam przy okazji do aplikowania o dofinansowanie rozszerzonych projektów w przyszłej perspektywie finansowej. Doświadczenie uczy nas, że nie są to pieniądze łatwe do wydania, ale niewątpliwie warto je wydawać na projekty, które niosą ze sobą tak duże korzyści. - powiedział Michał Korolko, podpisując umowę.

Przedmiotowy projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 4 - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 – Rozwój usług i aplikacji dla ludności.
Przedmiotowy projekt jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 4 - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2 – Rozwój usług i aplikacji dla ludności.


- To początek tworzenia systemu zarządzania siecią dróg w mieściepowiedział prezydent Torunia Michał Zaleski. – System umożliwi stworzenie bazy danych o sieci drogowej i ruchu w Toruniu. Dzięki niemu będzie można łatwiej nadzorować ruch drogowy czy optymalizować jego przepływ w mieście.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie w Miejskim Zarządzie Dróg w Toruniu podsystemów informatycznego systemu do Wspomagania Zarządzania Drogami i Ruchem Drogowym opartego na technologii GIS (Geographical Information Systems) - jednego z najbardziej nowoczesnych systemów eksploatowanych w Europie. Jest to jednocześnie bardzo efektywne narzędzie umożliwiające stworzenie komplementarnej bazy danych o sieci drogowej i ruchu oraz umożliwiające szczegółową analizę tych danych.
W praktyce ułatwi to podejmowanie optymalnych decyzji w zakresie utrzymania i rozwoju infrastruktury drogowej, decyzji związanych z nadzorem nad ruchem drogowym, funkcjonowaniem transportu zbiorowego, optymalizacją przepływu ruchu na sieci, a także decyzji związanych z zapewnieniem jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W ramach systemu zostaną uruchomione usługi teleinformatyczne dla mieszkańców w postaci dostępu do mapy zdarzeń drogowych oraz mapy oznakowania poziomego i pionowego.

Cele projektu:
- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- poprawa dostępności komunikacyjnej miasta,
- zwiększenie mobilności mieszkańców Torunia,
- zwiększenie dynamiki rozwoju infrastruktury drogowej,
- zapewnienie dostępu do informacji o infrastrukturze drogowej miasta,
- optymalizacja działań w zakresie bieżącego utrzymania sieci drogowej,

Projekt jest realizowany od lutego 2012 r., termin jego zakończenia jest zaplanowany na maj 2015 r.


Wytworzył: Piotr Kurasz (7 stycznia 2014)
Opublikował: Mariusz Gajek (8 stycznia 2014, 07:28:47)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (23 grudnia 2015, 13:34:02)
Zmieniono: Wprowadzenie informacji III

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3941

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij