Organizacja Ruchu na Starówce


Załącznik do Projektu stałej organizacji ruchu
na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu
 
REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA ZEZWOLEŃ UPOWAŻNIAJĄCYCH DO WJAZDU I POSTOJU W STREFIE ZAMIESZKANIA ORAZ W STREFIE DRÓG WEWNĘTRZNYCH WYŁĄCZONYCH Z RUCHU POJAZDÓW
NA OBSZARZE ZESPOŁU STAROMIEJSKIEGO W TORUNIU
 
I.         ZASADY OGÓLNE
1.      Wjazd i krótkotrwały postój poza miejscami wyznaczonymi w Strefie Zamieszkania i w Strefie Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów - Rynek Staromiejski, ul. Różana; Szeroka; Królowej Jadwigi; Chełmińska-od skrzyżowania z Franciszkańską i Rynek Staromiejski; Żeglarska- od skrzyżowania Kopernika i Rynek Staromiejski; Wielkie Garbary-od skrzyżowania Królowej Jadwigi i Ślusarska; płyta Rynku Nowomiejskiego- wymaga Zezwolenia.
2.      Zezwolenie wydaje Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
3.      Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku stosowania się do przepisów Ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz do obowiązującej na obszarze Zespołu Staromiejskiego organizacji ruchu, poza uprawnieniami wynikającymi z wydanego Zezwolenia.
4.      Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za postój pojazdu samochodowego w Strefie Płatnego Parkowania, ustalonej przez Radę Miasta Torunia.
Zezwolenie na wjazd i krótkotrwały postój na drogach wewnętrznych- Rynek Staromiejski, ul. Szeroka; Różana; Królowej Jadwigi; Chełmińska- od Rynku Staromiejskiego do Franciszkańskiej; Żeglarska- od Rynku Staromiejskiego do Kopernika; Wielkie Garbary- od Królowej Jadwigi do Ślusarskiej; płyta Rynku Nowomiejskiego jest wydawane po uiszczeniu opłaty wskazanej w zarządzeniu 72/2018 PMT.
5.      Zezwolenie ważne jest tylko w oryginale. Jego autentyczność potwierdza przyklejony znaczek z hologramem MZD.
6.      Zezwolenie ważne jest wyłącznie z zegarem lub kartką, na których zaznaczono dokładny czas rozpoczęcia postoju. Brak zegara lub kartki z oznaczeniem rozpoczęcia czasu postoju jest równoznaczny z brakiem Zezwolenia na postój poza miejscami wyznaczonymi i będzie karany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7.      Zezwolenie wraz z zegarem lub kartką z oznaczeniem rozpoczęcia czasu postoju należy umieścić za przednią szybą pojazdu  w taki sposób, aby możliwe było odczytanie wszystkich danych na nich zawartych.
8.      Zezwolenie upoważnia do wjazdu i postoju tylko jednego pojazdu na warunkach określonych w danym Zezwoleniu.
9.      Zezwolenie upoważnia do postoju na czas maksymalnie do 30 min.
W wyjątkowych i udokumentowanych przypadkach możliwy jest postój dłuższy niż 30 min. (np. usunięcie awarii, konserwacja i naprawy z podnośnika; czynności służbowe, nagrania telewizyjne i radiowe itp.).Upoważnienie do dłuższego postoju musi być zaznaczone na Zezwoleniu.
II.      ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ
1.      Zezwolenie wydawane jest na podstawie złożonego wniosku wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem konieczności postoju w innym miejscu niż wyznaczone.
2.      Wniosek można składać:
2.1. osobiście w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg przy ul.  Grudziądzkiej 159 w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 -15:00
2.2. przesłać pocztą
2.3.drogą mailową na następujące adresy: mzd@mzd.torun.pl lub, zezwolenie@mzd.torun.pl
3.      Wzór wniosku, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
4.      Do wniosku o wydanie Zezwolenia należy dołączyć:
a)         dokument uzasadniający potrzebę i celowość wjazdu i postoju w miejscu wskazanym we wniosku;
b)        ksero dowodu rejestracyjnego
c)         w przypadku wnioskowania o Zezwolenie dla pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t – oświadczenie o pokryciu przez Wnioskodawcę kosztów naprawy pasa drogowego w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń spowodowanych wjazdem lub postojem pojazdu;
d)        w przypadku konieczności wjazdu i postoju w Strefie Dróg Wewnętrznych  Wyłączonych z Ruchu Pojazdów- Rynek Staromiejski ,ul. Różana;Szeroka; Królowej Jadwigi; płyta Rynku Nowomiejskiego; ul. Wielkie Garbary od skrzyżowania z ul. Ślusarską i Królowej Jadwigi; ul. Chełmińska-od skrzyżowania z ul. Franciszkańską i Rynek Staromiejski; ul. Żeglarska-od skrzyżowania z ul. Kopernika i Rynek Staromiejski  - pisemną zgodę Biura Toruńskiego Centrum Miasta oraz ksero dowodu wpłaty, w przypadku konieczności jej uiszczenia.
5.      Zezwolenia mogą być krótkoterminowe – na 1-2 dni lub długoterminowe powyżej dwóch dni; jednak nie dłużej niż do końca danego roku kalendarzowego. Dla służb pogotowia gazowego, energetycznego, ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, trakcyjnego, sygnalizacji świetlnej - używających trwale oznakowanych pojazdów, w czasie usuwania awarii dyrektor MZD wydaje zezwolenia bezterminowe.
6.      Dokumentem, o którym mowa w pkt.4 ppkt.a), może być między innymi:
‒     tytuł prawny do lokalu
‒     wydruk CEIDG lub KRS-  adres i rodzaj prowadzonej działalności
‒     umowa lub zlecenie wykonania robót czy usług;
‒     decyzja na zajęcie pasa drogowego;
7.      Miejski Zarząd Dróg rozpatruje wnioski w następującym terminie:
‒     3 dni robocze od dnia złożenia wniosku  krótkoterminowego (1-2 dni);
‒     5 dni roboczych  w przypadku organizacji imprez;
‒     14 dni w przypadku Zezwoleń długoterminowych.
Czas liczony jest od złożenia kompletnego wniosku.
8.      Zezwolenie należy odebrać w siedzibie Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu lub na prośbę Wnioskodawcy przesyłamy pocztą.
9.      Zezwolenie może być wydane z następujących powodów:
‒     Awarie, naprawa i konserwacja urządzeń w mieszkaniach, budynkach, lokalach gastronomicznych urządzeń klimatyzacyjnych; chłodniczych; gazowych; elektrycznych; wodno-kanalizacyjnych, ppoż;
‒     Catering;
‒     Remonty- wywóz gruzu, ziemi; śmieci; przywóz mat. budowlanych; narzędzi; naprawy z podnośników;
‒     Montaż dekoracji i iluminacji z podnośników; 
‒     Przeprowadzki;
‒     Przywóz i wywóz mebli i sprzętów - jednorazowe;
‒     Nagrania telewizyjne i radiowe;
‒     Organizacja imprez sportowych, kulturalnych, naukowych, konsultacji społecznych, handlowych, religijnych;
‒     Roboty w pasie drogowym -remonty; naprawy; umieszczanie  urządzeń; przyłącza itp.;
‒     Śluby i pogrzeby;
‒     Czynności służbowe- policja, straż miejska, prezydenci, pracownicy MZD, posłowie i senatorowie; radni, dyplomaci itp.;
‒     Odbiór i dostarczanie próbek wody; jedzenia i in. do SANEPIDU;
‒     Montaż i demontaż ogródków letnich;
‒     Montaż i demontaż kiosków z pamiątkami;
‒     Usługi kominiarskie;
‒     Odbiór makulatury i dokumentów archiwalnych ;
‒     Alokacja rowerów miejskich;
‒     Naprawy i konserwacja infoboxów miejskich;
‒     Serwisowanie i naprawy sieci teletechnicznych;
‒     Nadzór nad infrastrukturą światłowodową- Wydz. Informatyki UMT;
‒     Konserwacja i eksploatacja oświetlenia i iluminacji  ;
‒     Odbiór odpadów medycznych;
‒     Załadunek i wyładunek muzealiów na wystawy ;
‒     Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i starszymi-mieszkańcami starówki-dostarczanie zakupów; odwożenie i przywożenie na zabiegi; do lekarza;
‒     Obsługa gabinetów weterynaryjnych- transport zwierząt po zabiegach; odbiór po eutanazji;
‒     Świadczenie usług pielęgnacji roślin i zieleni;
‒     Wyładunek i załadunek bagaży gości apartamentów; hoteli i hosteli;
‒     Dostawa zakupionych towarów do mieszkańców starówki- zakupionych przez internet; zakupionych w dużych marketach np. budowlanych itp.;
‒     Odbiór zakupionego towaru przez klientów- galerie artystyczne; sklepy np. z porcelaną, z materiałami artystycznymi konserwatorskimi; wystroju wnętrz sklepy z antykami itp., znajdujące się na starówce;
‒     Przywiezienie i wywiezienie elementów sceny; instalacji na imprezy organizowane na starówce;
‒     Odbiór i przywiezienie prania do hoteli i restauracji;
‒     Dostawy węgla i in. opału ;
‒     Usługi ochrony i konwojowania;
‒     Montaż i demontaż bankomatów; finansowa obsługa bankomatów ;
‒     Dowóz dzieci niepełnosprawnych do instytucji znajdujących się na terenie Zespołu Staromiejskiego ;
‒     Przywożenie i odwożenie dzieci niepełnosprawnych ze szkoły i do szkoły;
‒     Usługi ochroniarskie , w tym ochrony muzeów.
10.  Dla zaopatrzenia i dostaw zezwolenia mogą być wydawane na wjazd w godzinach 6.00-11.00- w przypadku złożenia przez Wnioskodawcę oświadczenia z podaniem konkretnych adresów dostaw- pod konkretny adres lub  w godzinach 6-11 i 18-21-dojazd do miejsc postojowych wyznaczonych dla Zaopatrzenia.
11.  Dla firm kurierskich zezwolenia mogą być wydawane na wjazd i postój  na wyznaczonych miejscach dla KURIERÓW oznakowaniem pionowym i poziomym w godzinach od 9.00 do18.00.
12.  Dyrektor MZD w Toruniu może wydać Zezwolenie w wyjątkowych sytuacjach; które nie zostały przewidziane w pkt. 9.
13.  W przypadku awarii wymagających natychmiastowego usunięcia ze względu na możliwość zagrożenia życia lub mienia należy postępować w następujący sposób:
‒     telefonicznie zgłosić Straży Miejskiej konieczność wjazdu celem usunięcia awarii – na nr. tel.986 podając: 
·         imię i nazwisko osoby wjeżdżającej
·         adres wjazdu
·         markę i numer rejestracyjny pojazdu wjeżdżającego
·         przypuszczalny czas postoju
Straż Miejska prześle w/w informację  niezwłocznie do MZD na maila: mzd@mzd.torun.pl
14.  Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu niezależnie od wniosku, może sam określić w Zezwoleniu okres jego ważności, w zależności od długości okresu, w jakim istnieją przyczyny uzasadniające wydanie Zezwolenia.
15.  W przypadku zmiany pojazdu (marka pojazdu lub sam numer rejestracyjny), bądź danych Wnioskodawcy/ Wnioskodawcy na rzecz którego wydano Zezwolenie, na wniosek Wnioskodawcy Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu wyda nowe Zezwolenie po uprzednim zwrocie oryginału poprzedniego Zezwolenia.
16.  W przypadku utraty, bądź zniszczenia Zezwolenia, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu może wyrazić zgodę na wydanie  duplikatu Zezwolenia.
Duplikat Zezwolenia wydaje się dopiero po złożeniu  przez Wnioskodawcę stosownego oświadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego Zezwolenia.
17.    W przypadku wykupienia ryczałtowego wjazdu  na drogi wewnętrzne dla pojazdów zaopatrzenia poza                                                      godzinami dostaw oraz w związku z działalnością polegającą na obsłudze zamówień (np. internetowych, telefonicznych) prowadzoną przez podmioty mające swą siedzibę poza drogami wewnętrznymi, wyłącznie na czas niezbędny do wykonania tych czynności, wydaje się jednocześnie Zezwolenie na wjazd i postój w identycznych godzinach na drogi publiczne, znajdujące się na obszarze Zespołu Staromiejskiego. Jednakże Zezwolenie nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania.
 
III.   ODMOWA WYDANIA ZEZWOLENIA i UNIEWAŻNIENIE ZEZWOLENIA
1.      Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z wydaniem Zezwolenia, złożenie wniosku nie uprawnia do wjazdu i postoju.
2.      Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu ma prawo odmówić wydania Zezwolenia w następujących przypadkach:
‒     wniosek jest niekompletny
‒     Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaopiniowało wniosek o wjazd do Strefy Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów negatywnie 
‒     brak jest wpłaty za wjazd do Strefy Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów, gdy została określona przez Biuro Toruńskiego Centrum Miasta.
‒     brak jest decyzji o zajęciu pasa drogowego w przypadku  rozładunku węgla lub innego opału; wjazdu podnośnika; itp.
‒     korzystania z uprzednio wydanego Zezwolenia niezgodnie z jego przeznaczeniem
‒     stwierdzenia braku podstawy do wydania takiego Zezwolenia
‒     uznania przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu, że podany we wniosku powód wjazdu i postoju jest nieprawdziwy
‒     negatywnej opinii organów kontrolnych -Policji; Straży Miejskiej; Miejskiego Zarządu Dróg dotyczącej użytkowania wcześniej wydanych Zezwoleń
3.      Odmowę wydania Zezwolenia sporządza się na piśmie. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg może unieważnić Zezwolenie w przypadku stwierdzenia łamania zasad i warunków ujętych w Zezwoleniu- informacje uzyskane od Straży Miejskiej; Policji; pracowników MZD; mieszkańców; instytucji itp.
4.      Organy kontrolujące – Policja; Straż Miejska – mają prawo zatrzymać Zezwolenie w momencie stwierdzenia łamania uprawnień wynikających z Zezwolenia. Zatrzymane Zezwolenie należy przekazać wraz z notatką do Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu.
5.      O ewentualnym zwrocie lub unieważnieniu zatrzymanego Zezwolenia decydować będzie Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu. Unieważnienie zatrzymanego Zezwolenia sporządza się w formie pisemnej.
IV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.      Na potrzeby związane z organizacją ruchu na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu prowadzi rejestr pojazdów i podmiotów, którym zostały wydane Zezwolenia.
2.      Zezwolenia wydawane są bezpłatnie.
3.      Zezwolenie jest ważne przez okres na nim wskazany.
4.      Zezwolenie traci ważność z upływem okresu na jaki zostało wydane, a także z chwilą zmiany o której mowa w rozdz. II.pkt.15 Regulaminu.
 


Wnioski o wydanie zezwolenia na wjazd oraz postój na obszarze Zespołu Staromiejskiego - Strefy Zamieszkania i Strefy Dróg Wewnętrznych Wyłączonych z Ruchu Pojazdów:
- wniosek o zezwolenie - wjazd i postój Zezpół Staromiejski (425kB) pdf

Wytworzył: Rafał Wiewiórski, Marcin Kowallek, Anna Łęgowska-Radosz (19 lipca 2017)
Opublikował: Mariusz Gajek (29 maja 2013, 13:28:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (17 grudnia 2018, 11:53:14)
Zmieniono: Aktualizacja wzoru wniosku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13876

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij