Szeroka i Królowej Jadwigi

Zdjęcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu.

Informacja II

Miejski Zarząd Dróg we współpracy z Biurem Toruńskiego Centrum Miasta zakończył realizację projektu pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Zdjęcie

Ulica Szeroka jest głównym ciągiem pieszo-jezdnym Starego Miasta i jednocześnie jedną z najbardziej rozpoznawalnych ulic w Polsce.

      Zagospodarowanie przestrzeni publicznej głównego ciągu komunikacyjnego Starego Miasta to jedna z kluczowych inwestycji, które znalazły się w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015. Projekt był kontynuacją prac polegających na gruntownej przebudowie zabytkowych ulic Zespołu Staromiejskiego w Toruniu, które Gmina Miasta Toruń realizuje od 2002 r. (wymieniono już ok. 60 tyś. m²).

Stan nawierzchni ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi przed modernizacją był nieodpowiedni, a ich konstrukcja znacząco odbiegała od stosowanych obecnie rozwiązań technologicznych dotyczących wykonania nawierzchni i zastosowanych materiałów. Zarówno stan techniczny jezdni, jak i chodnika wymagał gruntownego remontu ze względu na duży poziom zniszczenia i liczne uszkodzenia. Głównym problemem było zjawisko odspojenia płyt od podłoża i braków w spoinowaniu, powodujące pęknięcia płyt, co stanowiło zagrożenie bezpieczeństwa pieszych. W równie złym stanie był także system odprowadzania wód opadowych, co z kolei miało degradujący wpływ na zlokalizowane wzdłuż ulic zabytkowe budynki. Potrzeba kompleksowego remontu wynikała głównie ze złego stanu technicznego infrastruktury drogowej i niejednolitej estetyki ulic staromiejskich. Pierwotna nawierzchnia nie przystawała do zabytkowej substancji kamienic i obiektów użyteczności publicznej.

Zdjęcie

Stan jezdni i chodnika przed modernizacją. Nawierzchnia jezdni była wyłożona czerwonymi płytami kwarcytowymi, a chodniki wykonane z kwarcytowego łupka norweskiego.

Przedmiotem inwestycji były prace budowlane polegające na remoncie ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi wraz z wykonaniem elementów małej architektury. Zakresem projektu objęto odcinki ulic o łącznej długości 376m, stanowiących połączenie komunikacyjne Rynku Staromiejskiego z Rynkiem Nowomiejskim. W ramach inwestycji wykonano nową nawierzchnię jezdni z kostki kamiennej (o łącznej powierzchni 3 312m²) i chodników z płyt granitowych (o łącznej powierzchni 2 412m²). Oprócz tego zmodernizowano system kanalizacji deszczowej, montując przykanaliki, którymi odprowadzane są wody deszczowe do istniejących kolektorów. Dzięki temu zabezpieczono ściany budynków przed ingerencją wody deszczowej. Uzupełnieniem prac drogowych i sanitarnych było wykonanie nowego oświetlenia ulicy, polegającego na montażu stylowych lamp.      

Zdjęcie

Prace remontowe rozpoczęły się w IV kwartale 2008 i trwały do grudnia 2009 r. . Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach.

Zdjęcie

Fragment ulicy Królowej Jadwigi po remoncie. Na deptaku w pobliżu Rynku Nowomiejskiego ułożono fragment torów, które mają przypominać torunianom, że kilkadziesiąt lat temu po głównej ulicy Starego Miasta jeździł tramwaj.

Zdjęcie

Kompleksowy remont nawierzchni jezdni i chodników przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych.

Zdjęcie

Rewitalizacja Starego Miasta pozwoli na wykorzystanie możliwości, jakie daje zespół zabytkowej zabudowy wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.


            Jednym z głównym mankamentów ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi była niewykorzystana przestrzeń publiczna, a w szczególności brak elementów małej architektury, które urozmaicałyby i nadawałyby toruńskiej Starówce specyficznego klimatu. Zaistniała konieczność zastosowania nowoczesnych rozwiązań architektonicznych, poprawiających poziom estetyki i funkcjonalności infrastruktury. Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, pełniące rolę partnera projektu, zrealizowało wykonanie i montaż elementów małej architektury, które poprzez stylizowane formy przyczyniły się do podkreślenia stylu architektonicznego ulicy. W ramach projektu zamontowano stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz elementy rekreacyjno-ekspozycyjne związane z zagospodarowaniem skrzyżowań ulicy Szerokiej z ulicą Mostową i ulicą Szczytną.

Zdjęcie

Elementy rekreacyjno-ekspozycyjne  -  skrzyżowanie ul. Szerokiej i ul. Szczytnej.

Zdjęcie

Na ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi zamontowano 24 nowe kosze na śmieci.

Zdjęcie

Z myślą o użytkownikach rowerów zakupiono 4 nowe stojaki do rowerów.

W ramach kampanii promującej projekty rewitalizacyjne realizowane w województwie kujawsko-pomorskim, na Toruńskiej Starówce zorganizowano happening, którego zadaniem było poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat Regionalnego Programu Operacyjnego. W trakcie imprezy dzieci miały możliwość udziału w specjalnych warsztatach artystycznych, a przechodnie mogli sobie zrobić wyjątkowe zdjęcia z wyremontowanymi ulicami w tle.

Zdjęcie

Impreza promująca działania rewitalizacyjne odbyła się 10 sierpnia 2010 r. przy zegarze u zbiegu odnowionych ulic Szerokiej i Królowej Jadwigi.

Projekt pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu” został zrealizowany w oparciu o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013 – Oś Priorytetowa VII – Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy.
Działanie 7.1. – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Koszt całkowity inwestycji to
9 233 755,85 zł, z czego dofinansowanie wynosi 5 540 253,51 zł, co stanowi 60% kosztów kwalifikowanych.


Informacja I

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi w Toruniu to kolejny projekt realizowany przez Gminę Miasta Toruń, który uzyskał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach działania 7.1. – Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Koszt całkowity inwestycji wyłonionej do dofinansowania w konkursie to 9 233 755,85 zł. Umowa o dofinansowanie w wysokości 60% wartości kosztów kwalifikowanych została podpisana
9 lipca 2010 r. Dzięki temu ponad połowa kosztów przedsięwzięcia zostanie pokryta ze środków funduszy unijnych – Gmina Miasta Toruń otrzyma na ten cel 5 540 253,51 zł.

Obszar Starego Miasta został wyznaczony jako jeden ze zdegradowanych terenów przewidzianych do realizacji w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015. Konieczność kompleksowego remontu tego głównego ciągu komunikacyjnego miasta wynikała ze złego stanu technicznego nawierzchni oraz potrzeby zapewnienia jednolitej estetyki. Celem głównym projektu jest wzrost atrakcyjności przestrzennej i podniesienie funkcjonalności tej najbardziej reprezentacyjnej dzielnicy Torunia.

Zdjęcie

Umowa o dofinansowanie została zawarta 9 lipca 2010 r.
Od lewej: Skarbnik Miasta Torunia – Bolesław Tymolewski, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski oraz członek zarządu województwa – Franciszek Złotnikiewicz


Projekt polegający na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej ul. Szerokiej i Królowej Jadwigi został prawie w całości zrealizowany. Do wykonania pozostał montaż elementów małej architektury, które poprzez stylizowane formy przyczynią się do podniesienia rangi tego atrakcyjnego obszaru i podkreślenia jego zabytkowego charakteru. W ramach realizacji projektu na całej długości deptaka zostaną zamontowane: stojaki na rowery, kosze na śmieci oraz elementy rekreacyjno-ekspozycyjne, które pozwolą podnieść poziom estetyki przestrzeni publicznej.
Głównym przedmiotem projektu był remont odcinków ulic o łącznej długości 376m, stanowiących połączenie komunikacyjne Rynku Staromiejskiego z Rynkiem Nowomiejskim. Modernizacja polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników oraz wymianie oświetlenia ulicznego poprzez montaż stylowych opraw. W ramach remontu zabezpieczono także ściany budynków przed ingerencją wód opadowych. Prace budowlane zostały zrealizowane w latach 2008-2009, a ich wykonawcą było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach.


Prace budowlane na ul. Szerokiej

Zdjęcie

ul. Szeroka po realizacji

Zdjęcie

Data wprowadzenia informacji: 14.07.2010 r.Zdjęcie

metryczka


Wytworzył: Piotr Kurasz (11 sierpnia 2010)
Opublikował: Mariusz Gajek (24 września 2010, 10:50:43)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (25 stycznia 2011, 09:23:00)
Zmieniono: Wstawienie II informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5490