Szosa Chełmińska

Zdjęcie
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nazwa Projektu: Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ - południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta.

Informacja III

       Miejski Zarząd Dróg w Toruniu zakończył realizację projektu pn.: „Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia" Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013. 

Zdjęcie
Uroczystego otwarcia zmodernizowanej drogi dokonali: (od lewej)
Dyrektor Oddziału Skanska – Grzegorz Prajwowski,
Prezydent Miasta Torunia – Michał Zaleski,
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Glonek,
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Torunia – Andrzej Jasiński

8 listopada 2010 r. została oddana do użytku Szosa Chełmińska, zmodernizowana i przebudowana na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do granicy miasta.  Realizacja inwestycji trwała półtora roku i przebiegała zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym. Dzięki dynamicznej pracy wykonawca (firma Skanska) zakończył prace miesiąc przed umownym terminem. Przebudowa Szosy Chełmińskiej była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Urząd Marszałkowski zwróci Gminie Miasta Toruń połowę poniesionych kosztów.

Zdjęcie
Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg – Andrzej Glonek nie krył zadowolenia z faktu, że inwestycję udało się zrealizować w krótszym terminie bez większych problemów.

Przebudowa Szosy Chełmińskiej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta jest pierwszą inwestycją drogową, zrealizowaną przez Gminę Miasta Toruń ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w nowym okresie programowania 2007-2013.

Zdjęcie
Dyrektor Oddziału Skanska – Grzegorz Prajwowski podczas krótkiego przemówienia powiedział:

„Dzisiaj nie ma łatwych inwestycji, szczególnie w mieście, gdzie występuje dużo problemów komunikacyjnych. Cieszy nas fakt, że mimo to udało nam się zrealizować inwestycję miesiąc przed terminem. Chodziło nam głównie o to, żeby w znaczny sposób nie utrudniać życia mieszkańcom. Na szczęście mieszkańcy odnieśli się do tego przedsięwzięcia życzliwie i ze zrozumieniem, dzięki czemu mogą dzisiaj się cieszyć z nowej, lepszej drogi.”

Trasa Staromostowa jest kluczową arterią miasta, przebiegająca od węzła Toruń – Stawki przez istniejący most drogowy, Al. Jana Pawła II oraz Al. 700-lecia i ul. Szosa Chełmińska aż do granic administracyjnych miasta. Ulica Chełmińska, na której była realizowana inwestycja, jest miejską częścią drogi wojewódzkiej nr 553. Konieczność przebudowy tego odcinka wynikała z bardzo złego stanu technicznego nawierzchni jezdni, chodników, przystanków komunikacji miejskiej i zjazdów na posesje. Liczne wyboje i spękania stanowiły duże zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego i pieszych. Brak ścieżek rowerowych utrudniał poruszanie się użytkowników tych pojazdów w relacji północ - południe. Do głównych problemów komunikacyjnych zaliczono również niską przepustowość i komfort podróży, długi czas przejazdu oraz wysoką emisję hałasu i zanieczyszczeń.

Zdjęcie
Główny wykonawca Firma Skanska oddał drogę do użytku miesiąc przed terminem. Roboty budowlane trwały od lipca 2009 r. do października 2010 r.

Przedmiotem projektu była budowa i przebudowa Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta. Od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ul. Owsianą przebudowana droga ma obecnie dwie jezdnie wykonane z masy mastyksowo – grysowej SMA, każda o szerokości 7 metrów, przedzielone pasem zieleni o szerokości 6 metrów. Od skrzyżowania z ulicą Owsianą do granicy administracyjnej miasta ulica przebiega w układzie jednojezdniowym o szerokości 7 metrów. Wzdłuż zrealizowanego odcinka powstała dodatkowo ścieżka rowerowa z asfaltobetonu o szerokości 2 metrów (po jednej stronie ulicy) oraz obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,5 metra (na odcinku od ul. Polnej do ul. Owsianej). W ramach inwestycji zostały wykonane zatoki autobusowe z kostki granitowej obsługujące komunikację miejską oraz wybudowane oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna. Zmodernizowano również wszystkie zjazdy na drogi osiedlowe, które znajdowały się w obrębie pasa drogowego i wymagały przebudowy.

Zdjęcie
Fragment przebudowanej drogi w pobliżu skrzyżowania z ul. Św. Antoniego. Na odcinku od ul. Polnej do ul. Owsianej dobudowano drugą jezdnię, dzięki czemu podniesiono parametry istniejącej ulicy do klasy G2/2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu)

Zdjęcie
W ramach projektu powstały nowe zatoki autobusowe obsługujące komunikację miejską. Na zdjęciu fragment nowego chodnika i zatoka, której warstwa górna została wykonana z kostki granitowej.

Zdjęcie
Nowy chodnik wykonany z kostki betonowej i ścieżka rowerowa z asfaltobetonu

Zdjęcie
Przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną na wysokości Domu Opieki Społecznej. Dzięki przebudowie ciągu komunikacyjnego poprawiło się bezpieczeństwo pieszych.

Zdjęcie
Przebudowany fragment drogi - skrzyżowanie ul. Szosa Chełmińska z ul. Jelenią.

Zdjęcie
Na odcinku od ul. Owsianej do granicy administracyjnej miasta zmodernizowano jezdnię i wykonano nowe oświetlenie.

Zrealizowana inwestycja jest częścią projektu kluczowego pn. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia. Koszt całkowity przebudowy Szosy Chełmińskiej wyniósł 17 479 904,26 zł, a dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego wyniosło 8 739 952,13 zł, co stanowi 50% kosztów kwalifikowanych projektu. Ostateczny koszt całkowity zostanie zweryfikowany po zakończeniu działań promocyjnych.

Informacja II

Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ – południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta”, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2007-2013.
Roboty budowlane realizowane od lipca 2009 przez firmę Skanska przebiegają bardzo sprawnie i zgodnie z dotychczasowymi założeniami. Pomimo długiej i bardzo ciężkiej zimy, a w ślad za tym przerwaniem prac na trzy miesiące, udało się już wykonać połowę wszystkich prac zaplanowanych w harmonogramie finansowo-rzeczowym. W perspektywie dalszych robót budowlanych nie ma w tej chwili zagrożenia, że wystąpią jakiekolwiek problemy i opóźnienia. W parze z dużym zaawansowaniem rzeczowym idzie również postęp finansowy, który również przekroczył 50%. Miejskiemu Zarządowi Dróg udało się odzyskać ponad połowę kosztów kwalifikowanych projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P.

Aktualny stan robót przy budowie i przebudowie Trasy Staromostowej na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta:

1. Wykonano jezdnię zachodnią na odcinku od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ul. Zagonową (1500m).

2. Wykonano jezdnię wschodnią na odcinku od skrzyżowania z ulicą Zbożową do pętli autobusowej przy ul. Pawiej (350m).

3. Wykonano jezdnię na odcinku od ulicy Pawiej do granicy miasta (1600m).

4. Wykonano chodnik i ścieżkę rowerową przy jezdni zachodniej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Św. Antoniego (500m).

5. Wykonano przyłącza do kanalizacji deszczowej na jezdni zachodniej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Jaskółczej i na jezdni wschodniej na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Pawiej.

6. Wykonano oświetlenie jezdni zachodniej na odcinku od ulicy Polnej do ulicy Lisiej, jezdni wschodniej na odcinku od ulicy Zbożowej do ulicy Pawiej i całego odcinka o jednej jezdni od ulicy Pawiej do granicy miasta.

7. Wykonano zatoki autobusowe:
- przy ulicy Jeleniej przy jezdni zachodniej,
- przy ulicy Zbożowej przy jezdni wschodniej,
- przy ulicy Brzozowej na odcinku o jednej jezdni,
- przy ulicy Wiklinowej na odcinku o jednej jezdni.


Zdjęcie

Jezdnia zachodnia na odcinku od ul. Polnej do ul. Św. Antoniego


Zdjęcie


Fragment jezdni wschodniej wybudowanej na odcinku od skrzyżowania z ul. Zbożową do pętli autobusowej przy ul. Pawiej


ZdjęcieFragment jezdni biegnącej w kierunku granicy miasta (1600m) wraz z wykonanym nowym oświetleniem


Zdjęcie

Chodnik i ścieżka rowerowa przy jezdni zachodniej na odcinku od ul. Polnej do ul. Św. Antoniego


Zdjęcie

Jezdnia zachodnia na wysokości ul. Św. Antoniego
Data wprowadzenia informacji: 28.02.2010 r.

Informacja I

Projekt pn. Budowa i przebudowa głównego szkieletowego układu drogowego miasta Torunia: Zadanie I: Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie drogowym miasta na kierunku północ - południe na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Koszt całkowity projektu to 17 960 324,62 zł. Umowa o dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych została podpisana 2 października 2009 r. Dzięki temu połowa kosztów inwestycji zostanie pokryta ze środków funduszy unijnych - Gmina Miasta Toruń otrzyma na ten cel 8 980 162,31 zł. Roboty budowlane na odcinku od ul. Polnej do granicy miasta realizuje od lipca firma Skanska. Od skrzyżowania z ulicą Polną do skrzyżowania z ulicą Owsianą planowane jest wykonanie ulicy w układzie dwóch jezdni, każda o szerokości 7 m., przedzielonych pasem zieleni o szerokości 6 m. Od skrzyżowania z ulicą Owsianą do granic administracyjnych miasta ulica będzie przebiegała w układzie jednojezdniowym o szerokości 7 m. Wzdłuż odcinka projektowana jest ścieżka rowerowa o szerokości 2 m (po jednej stronie ulicy) oraz obustronne chodniki z kostki betonowej o szerokości 2,5 m (na odcinku od ul. Polnej do ul. Owsianej). Odwodnienie ulicy nastąpi dzięki odprowadzeniu powierzchniowemu wód opadowych do nowych wpustów deszczowych, podłączonych do istniejącej kanalizacji (na odcinku dwujezdniowym), a także powierzchniowo do rowu przydrożnego (na odcinku jednojezdniowym). Zostaną także wykonane zatoki autobusowe obsługujące komunikację publiczną. Projekt zakłada także budowę oświetlenia ulicznego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzenie terenów zieleni. Projekt będzie zrealizowany do listopada 2010 r..
Zdjęcie
Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie od lewej: Skarbnik Miasta - Bolesław Tymolewski, Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski i Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki

Data wprowadzenia informacji: 15.10.2009 r.

Zdjęcie

Wytworzył: Piotr Kurasz (30 października 2009)
Opublikował: Mariusz Gajek (24 września 2010, 08:03:18)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gajek (1 marca 2011, 13:54:06)
Zmieniono: Wstawienie III informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8932

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij