Przedmiot i zakres działania

Rozdział 2 REGULAMINU ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W TORUNIU

PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU

§ 4. 1. Zarząd jest jednostką organizacyjną Miasta nie posiadającą osobowości prawnej, powołaną w celu zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie określonym w statucie.
2. Zarząd jest jednostką budżetową i ma nadany statystyczny numer identyfikacyjny 870287083.
§ 5. Zarząd jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.
§ 6. Zarząd działa na obszarze administracyjnym Miasta.
§ 7. Do zakresu działania Zarządu należy realizacja zadań związanych z utrzymaniem i rozwojem układu drogowego, organizacją ruchu i oświetlenia ulicznego.
§ 8. 1. Zakres działania Zarządu obejmuje planowanie, budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich, zgodnie z postanowieniami statutu i ustawy o drogach publicznych, a w szczególności:
1)    opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
2)    opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania
i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
3)    pełnienie funkcji inwestora,
4)    utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
5)    realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
6)    przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych za-dań na rzecz obronności,
7)    koordynacja robót w pasie drogowym, w tym utrzymania zieleni przydrożnej,
8)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
9)    prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli i przepustów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom i podmiotom,
10)    przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
11)     wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
12)    przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
13)    przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
14)    wprowadzanie ograniczeń, bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów  inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
15)    dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
16)    sadzenie oraz usuwanie drzew i krzewów w pasie drogowym przebudowywanych i budowanych dróg,
17)    nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi
w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
18)    nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w punkcie 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
19)    wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządzającym drogami publicznymi, wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 
2.W celu należytego wykonania swoich zadań  Zarząd jest upoważniony do:
1)    wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
2)    urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy komunikacji na drodze,
3)    ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.


metryczka


Wytworzył: Prezydent Miasta Torunia (23 lipca 2008)
Opublikował: Mariusz Gajek (21 września 2010, 12:00:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 26936